ครม.เคาะให้ยื่นออนไลน์ 'ขอคืนภาษีเงินได้-ดอกเบี้ยจากพันธบัตรออมทรัพย์'

ครม.เคาะให้ยื่นออนไลน์ 'ขอคืนภาษีเงินได้-ดอกเบี้ยจากพันธบัตรออมทรัพย์'
มติชน
13 กรกฎาคม 2564 ( 15:44 )
22
ครม.เคาะให้ยื่นออนไลน์ 'ขอคืนภาษีเงินได้-ดอกเบี้ยจากพันธบัตรออมทรัพย์'

 

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ … (พ.ศ. …) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำร้องขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ได้จากตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาตลาดรองตราสารหนี้ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ให้สามารถขอคืนเงินภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องของการซื้อขายพันธบัตรออมทรัพย์

 

 

รวมถึงเป็นการเพิ่มความรวดเร็วของกรมสรรพากรในการพิจารณาคืนเงินภาษี ร่างกฎกระทรวงมีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย จากการได้ดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก สามารถยื่นคำร้องขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่หักจากดอกเบี้ยที่ได้จากพันธบัตรออมทรัพย์ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก เฉพาะส่วนที่เกิดขึ้นก่อนการเป็นผู้ทรงพันธบัตรออมทรัพย์ของบุคคลนั้น (สำหรับกรณีที่มีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยดังกล่าว ทั้งจำนวนไว้แล้ว) โดยต้องยื่นคำร้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินที่ได้มีความตกลงกับกรมสรรพากรแล้ว ซึ่งปัจจุบัน มีเพียงธนาคารกรุงไทยแห่งเดียว หรือบุคคลที่จะยื่นคำร้องขอคืนภาษีอากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินนั้น ต้องแต่งตั้งสถาบันการเงินดังกล่าวเป็นตัวแทนในการยื่นคำร้องต่อกรมสรรพากร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง