ศธ.แก้ระเบียบ ทรงผมนักเรียน สั้น-ยาวได้ ห้ามครูกล้อนผม

ศธ.แก้ระเบียบ ทรงผมนักเรียน สั้น-ยาวได้ ห้ามครูกล้อนผม
TNN ช่อง16
7 พฤศจิกายน 2563 ( 14:49 )
270
ศธ.แก้ระเบียบ ทรงผมนักเรียน สั้น-ยาวได้ ห้ามครูกล้อนผม

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (ทีดีอาร์ไอ) ในฐานะประธานคณะทำงานยกร่างระเบียบทรงผมนักเรียนเปิดเผยผลประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนนักเรียนนักศึกษาของศธ. เมื่อวานนี้ (6 พ.ย.) ว่า ให้แก้ไขระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนพ.ศ. 2563 ทั้งสิ้น 3 ส่วน ดังนี้

1.ต้องการจะปรับแก้ระเบียบให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การมีส่วนร่วมรวมทั้งการป้องกันไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

2.การแก้ไขระเบียบข้อที่ 4 ที่เดิมมีการแยกเรื่องการไว้ทรงผมของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่แตกต่างกันจึงต้องมีปรับใหม่เพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติทางเพศที่ระบุว่า นักเรียนจะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อย

3.ให้ยกเลิกความในข้อที่ 7 ของระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ข้อ7ภายใต้บังคับข้อ 4 ให้สถานศึกษาวางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากคณะกรรมการสถานศึกษาสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเอกชนที่สถานศึกษานั้น พึงมีก่อนการดำเนินการตามวรรคหนึ่งให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้

(1) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนผู้ปกครองและผู้แทนชุมชนท้องถิ่นและเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวไว้ในบริเวณสถานศึกษา

(2) ให้ยึดถือหลักความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียน

(3) ให้คำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศของนักเรียนทั้งนี้ให้นำแนวปฏิบัติเรื่องทรงผมนักเรียนดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมจัดพิมพ์แนวปฏิบัติเรื่องทรงผมแจกจ่ายให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบต่อไปซึ่งการปรับในเรื่องนี้จะสร้างการมีส่วนร่วมให้การพิจารณาเรื่องการไว้ทรงผมของนักเรียนมากยิ่งขึ้น

หากมีข้อสงสัยว่านักเรียนสามารถไว้ทรงผมหน้าม้าได้หรือไม่ ตามระเบียบที่มีการปรับแก้ในครั้งนี้สามารถไว้ผมหน้าม้าได้ และหากโรงเรียนใดต้องการที่จะไม่ให้นักเรียนไว้ผมหน้าม้าก็จะต้องกำหนดออกมาเป็นระเบียบ

จากนี้ ศธ.จะจัดทำหนังสือซักซ้อมความเข้าใจใน 3 ประเด็น ได้แก่ เรื่องการทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด โดยส่งเสริมให้ตัวแทนสภานักเรียนเข้าร่วมสังเกตการณ์การออกระเบียบของคณะกรรมการโรงเรียนและจะมีการเสนอตัวอย่างของโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการเรื่องนี้เป็นอย่างดีประเด็นสุดท้าย

ในกรณีที่พบว่านักเรียนทำทรงผมไม่ถูกต้องตามระเบียบโรงเรียนจะต้องดำเนินการชี้แจงและให้ปรับปรุงแก้ไขก่อนไม่ให้ใช้วิธีลงโทษที่นอกเหนือจากระเบียบศธ.เช่นการกล้อนผมไม่สามารถทำได้เป็นต้นส่งไปให้โรงเรียนทั่วประเทศ

คลิกอ่านรายละเอียดมติที่ประชุมฉบับเต็ม

ภาพโดย Peggy und Marco Lachmann-Anke จาก Pixabay

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง