รีเซต

ซีอีโอ เครือซีพี “ศุภชัย เจียรวนนท์” เตรียมความพร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก ONE YOUNG WORLD 2022

ซีอีโอ เครือซีพี “ศุภชัย เจียรวนนท์” เตรียมความพร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก ONE YOUNG WORLD 2022
TNN ช่อง16
6 กันยายน 2565 ( 02:00 )
70
ซีอีโอ เครือซีพี “ศุภชัย เจียรวนนท์” เตรียมความพร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก ONE YOUNG WORLD 2022

เมื่อเร็วๆ นี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดงาน CP One Young World 2022  “Call to Action”  ขึ้น ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ 24 คน ที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก ONE YOUNG WORLD 2022 ระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2565 ณ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ โดยมี นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร หรือ ซีอีโอ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) เป็นผู้จุดประกายความคิดและสร้างแรงกระตุ้นให้ตัวแทนเยาวชนไทย พร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อความก้าวหน้าที่ยั่งยืนแก่ประเทศไทยและโลก โดยซีอีโอเครือซีพีได้ชี้ให้เห็นถึง 4 ประเด็นสำคัญซึ่งเป็นความท้าทายของโลก พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองในการสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่โลกยั่งยืน และย้ำให้ตัวแทนเยาวชนไทยเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเวทีระดับโลก ONE YOUNG WORLD ซึ่งมีบุคคลสำคัญระดับโลก อาทิ บัน คี มุน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ นายพอล โพลแมน (Paul Polman) ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิ IMAGINE หน่วยงานที่ผลักดันผู้นำภาคเอกชนทั่วโลกทำความดีอย่างยั่งยืน นายจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีประเทศแคนาดา รวมถึงผู้นำองค์กรเอกชนระดับโลก เช่น CEO ของลอรีอัล  ดีลอยท์ (Deloitte) และอาซาฮี (Asahi) เป็นต้น โดยเวทีนี้มีผู้นำเยาวชนจาก 190 ประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับโลกนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวกับตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ของไทยโดยสรุปว่า แม้ว่าโควิด-19 จะคลี่คลายลง แต่โลกยังต้องเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายที่ต้องเร่งหาแนวทางรับมือหลายเรื่อง ได้แก่ 1. ความเหลื่อมล้ำ (Equality) 2.การปรับตัวสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) 3.การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 4.การเผชิญกับภาวะโลกป่วน (Disruptive World) โดยอธิบายและชี้ให้เห็นว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องร่วมกันหาแนวทางรับมือและแก้ปัญหาทั้ง 4 ประเด็นนี้อย่างเร่งด่วน


นอกจากนี้ซีอีโอ เครือซีพี ได้กระตุ้นให้ตัวแทนเยาวชนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองในการคิดเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นในประเด็นที่แต่ละคนมีความสนใจ โดยนายศุภชัย ได้เสนอความคิดเห็นของตนเองเพื่อเป็นแรงกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชน โดยกล่าวว่าในส่วนของตนเองนั้น มีความคิดที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนใน 2 ประเด็นสำคัญ คือ 1. การให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ของทุกประเทศทั่วโลกกำหนดตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน และให้มีการจัดทำรายงานความยั่งยืน ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่ภาคเอกชนจากทั่วโลกจะได้ขับเคลื่อนและสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2.การปฏิรูปการศึกษา ทั้งนี้เพราะเชื่อว่าผู้ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดคือเด็กในวันนี้ ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาจึงมีความสำคัญต่อการสร้างคนรุ่นใหม่ เพื่อให้เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความเปลี่ยนแปลงการประชุม One Young World 2022 ครั้งนี้ กำหนดประเด็นสำคัญที่เป็นปัญหาวาระเร่งด่วนของโลกที่ต้องการให้หมู่มวลชนเยาวชนจาก 190 ประเทศ ร่วมถกร่วมคิด มี 5 ด้านคือ 1. การป้องกันความขัดแย้ง (Conflict Prevention) 2. ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality) 3. มหาสมุทร (Oceans) 4. ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership) และ 5. สุขภาพ (Health)

ทั้งนี้ นายไดโนเสาร์ พันธฤทธิ์ อายุ 20 ปี นักศึกษาในโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า ตนสนใจเรื่องมหาสมุทร (Ocean) ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ประเด็นสำคัญที่จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบนเวที One Young World 2022 ที่แมนเชสเตอร์   ทั้งนี้เพราะในหลายปีมานี้ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บนถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง และคิดว่ายังไม่สายเกินไปที่เราทุกคนจะมุ่งมั่นในการคิดค้นและพัฒนาวิธีแก้ปัญหาขยะพลาสติกและสิ่งแวดล้อม

ขณะที่ นางสาวชนิตา แซ่โง้ว อายุ 27 ปี จากบมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น สนใจเรื่องสุขภาพ (Health) ต้องการส่งเสียงเรียกร้องแทนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมขับเคลื่อนการทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ร่วมกันลงมือแก้ปัญหา เพื่อส่งมอบบริการสาธารณสุขที่เท่าเทียม ส่วน นางสาว ธริณี ทองชัชวาล อายุ 21 ปี กำลังศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันฝึกงานที่บมจ.ซีพีเอฟ มีความสนใจในด้านสุขภาพ (Health) เช่นเดียวกัน เชื่อว่าสภาพแวดล้อมที่ดี ระบบการศึกษาที่ยอดเยี่ยมและความเป็นอยู่ที่สุขสบายจะนำสุขภาพที่ดีและสวัสดิภาพมาสู่เรานางสาวธรรมภรณ์ แก้วมณี อายุ 27 ปี จากบมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญในด้านภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership) โดยกล่าวว่าต้องการสร้างความตระหนักเรื่องการเป็นผู้นำทางจริยธรรม โดยมุ่งไปที่องค์กรและชุมชนก่อน เพราะเมื่อเราเป็นแบบอย่างของความเปลี่ยนแปลง จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับต่าง ๆ ได้

ด้านนายบัญชา ชาวแพรกน้อย อายุ 25 ปี เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการลูกค้า บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่าตนสนใจที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality) ทั้งนี้เพราะเชื่อว่า ใครๆ ก็สามารถทำสิ่งที่สุดพิเศษได้ เมื่อพวกเขามี Passion  ขอเชิญชวนทุกคนมาเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อสนับสนุนชุมชน LGBTQ  ขณะที่นายปรีดิท สุคนธชาติ ผู้ช่วยผู้จัดการ FR Club ระดับภูมิภาค สยามแม็คโคร ซึ่งสนใจด้านความเท่าเทียมทางเพศเช่นกันมีความเห็นว่าจริยธรรมที่สำคัญคือการยอมรับในปัจเจกบุคคลโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา หรือเพศสภาพ เพราะแท้จริงแล้วคนทุกคนล้วนมีพลังและคุณค่าในตัวเอง

เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยการริเริ่มของ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ซีอีโอ ได้สร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนประเทศไทยและโลกให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีความสุข   โดยสนับสนุนเยาวชนไทยทั้งจากภายในองค์กรและเยาวชนทั่วไป ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนโลก One Young World  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยปีนี้ได้คัดเลือก 24 ตัวแทนคนรุ่นใหม่ของกลุ่มธุรกิจในเครือฯ เช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซีพีเอฟ ซีพีออลล์ แม็คโคร โลตัส และกลุ่มทรู และนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมการประชุมเพื่อเรียนรู้และกระตุ้นพลังเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยและโลกของเราเพื่อความก้าวหน้าที่ยั่งยืน จนถึงปัจจุบันมีเยาวชนคนรุ่นใหม่ One Young World ภายใต้การสนับสนุนของเครือเจริญโภคภัณฑ์รวมทั้งสิ้น 165 คน


“โลกทุกวันนี้เผชิญกับวิกฤตความท้าทายทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ ความขัดแย้งทางสงคราม โรคระบาด รวมไปถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ผมเชื่อมั่นว่าการจะทำให้โลกยั่งยืนได้ จะต้องสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นการส่งตัวแทนคนรุ่นใหม่ไทยเข้าร่วมในเวที One Young World จะเป็นก้าวสำคัญที่จะสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มี Passion และ Mindset ที่จะช่วยโลก ด้วยความรักและเห็นอกเห็นใจกันและกัน พร้อมที่จะนำพลังจากเยาวชนเครือข่ายจากหลากหลายประเทศมาร่วมกันเร่งหาทางออกร่วมสร้างโลกใบนี้ให้ยั่งยืน โดยเครือฯ ตระหนักดีถึงการเร่งขับเคลื่อนความคิดของผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ของไทย ซึ่งจะกลายเป็นพลังสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาและเปลี่ยนแปลงโลกให้ก้าวหน้าต่อไป เวที One Young World จะทำให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้และเกิดแรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้นำในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยและโลกของเรา” ซีอีโอเครือซีพีกล่าวอนึ่ง One Young World มหกรรมการประชุมระดับโลกที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2010 ที่ประเทศอังกฤษ และประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในปี 2015 การประชุม One Young World ถือเป็นเวทีที่รวมพลังความคิดของเยาวชนได้มากที่สุดในโลก ที่พิสูจน์ให้เราได้รู้ว่า พลังของคนรุ่นใหม่ ยิ่งใหญ่และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลกได้มากกว่าที่คิด  เพราะเชื่อว่าพลังของคนรุ่นใหม่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของโลกใบนี้ โดยการประชุมมีตัวแทนเยาวชนทั่วโลกอายุ 18 -30 ปี ที่มีความสนใจและต้องการแก้ปัญหาระดับโลกด้านต่าง ๆ เช่น สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน ความยากจน กว่า 1,300 คนทุกปีเข้าประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลกใบนี้ โดยมีเยาวชนที่เคยร่วมโครงการนี้กว่า 6,000 คนจาก 196 ประเทศทั่วโลก

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง