TrueID

พระพิพัฒน์วชิโรภาส ที่ปรึกษาปลัดมท. นำทีมขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ จ.อุบลราชธานี ด้วยพลัง 'บวร'

พระพิพัฒน์วชิโรภาส ที่ปรึกษาปลัดมท. นำทีมขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ จ.อุบลราชธานี ด้วยพลัง 'บวร'
มติชน
1 ธันวาคม 2564 ( 18:26 )
23
พระพิพัฒน์วชิโรภาส ที่ปรึกษาปลัดมท. นำทีมขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ จ.อุบลราชธานี ด้วยพลัง 'บวร'

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ที่ศาลาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 13 ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนโครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ: Sufficiency Economy Development Zones) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) โดยได้รับความเมตตาจากพระพิพัฒน์วชิโรภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย(มท.) รวมไปถึง นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร นางพัชรินทร์ ธรรมสาร พัฒนาการอำเภอพิบูลมังสาหาร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ตัวแทนครัวเรือนและประชาชนผู้สนใจในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมฯโอกาสนี้ นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า “กระทรวงมหาดไทย มีบทบาทสาคัญในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based) จึงได้เสนอการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Development Zones : SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) โดยรัฐบาลได้สนับสนุนการจ้างงาน โครงสร้างพื้นฐาน วัสดุ อุปกรณ์ส่วนต่างๆ ในพื้นที่ ภาควิชาการในพื้นที่ร่วมกันพัฒนา และที่สำคัญใช้พลัง “บวร” หรือบ้าน วัด โรงเรียน ราชการ เป็นพลังขับเคลื่อนหลักนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด”

 

ขณะที่พระพิพัฒน์วชิโรภาส ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เมตตาอำนวยอวยพรแก่ประชาชน ที่มาร่วมประชุมว่า “พื้นที่ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร แห่งนี้ มีความอุดมสมบูรณ์ เพราะติดกับแหล่งน้ำสำคัญ แต่ปรากฏว่ากลับมีปัญหาอุทกภัยบ่อยครั้ง จึงเห็นว่าควรเข้ามาเป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในวันนี้จึงเป็นการทำความเข้าใจและรับสมัครผู้ที่มีความพร้อมและสนใจที่จะร่วมโครงการฯ ซึ่งมีที่ดินสาธารณะในเขตตำบลไร่ใต้ ทั้งสิ้น 10 แห่ง 560 ไร่ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก โดยเฉพาะภัยน้ำท่วมล่าสุดในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งบรรดาผู้นำชุมชน ได้มีเห็นพร้อมร่วมประชามติ เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยจัดให้พื้นที่สาธารณะจำนวน 9 แห่ง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ 8 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลไร่ใต้ รวม 425 ไร่ เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสร้างแหล่งพักพิงเมื่อยามน้ำท่วมและเป็นแหล่งสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย”ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี และอำเภอพิบูลมังสาหาร ได้ขานรับการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ซึ่งนายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร ได้สั่งการและติดตามสนับสนุนให้ดำเนินการตามแนวทาง “บวร” หรือบ้าน วัด โรงเรียน ราชการ โดยทันที เพื่อขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยเร็วต่อไป 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง