รีเซต

ธรรมศาสตร์ ประกาศเทอม 2 เรียนออนไลน์ หลังโควิด-19 ระบาดต่อเนื่อง

ธรรมศาสตร์ ประกาศเทอม 2 เรียนออนไลน์ หลังโควิด-19 ระบาดต่อเนื่อง
มติชน
4 มกราคม 2564 ( 20:07 )
97
ธรรมศาสตร์ ประกาศเทอม 2 เรียนออนไลน์ หลังโควิด-19 ระบาดต่อเนื่อง

วันที่ 4 มกราคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ในสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

 

1. วันเปิด/ปิดเทอม การเรียนการสอน การสอบใช้ตามปฏิทินการศึกษาเดิมของสำนักงานทะเบียนนักศึกษาที่ได้ประกาศไว้แล้ว

2. การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ให้ใช้รูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

3. การเข้ามาทำการทดลอง/ปฏิบัติการเพื่อการวิจัยของนักศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการได้ในกรณีที่มีความจำเป็น และได้รับการอนุมัติจากคณบดี

4. คณาจารย์ที่ประสงค์จะใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย ให้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าผ่านทางเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานรายวิชา

5. การเข้ามาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ด้วยวัตถุประสงค์ทางด้านการเรียนการสอน การเข้ามาทำการทดลอง/ปฏิบัติการ หรือเข้าฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและมาตรการที่เกี่ยวข้องของทางราชการและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

คลิกอ่านประกาศฉบับเต็ม

คลิกอ่านประกาศฉบับอื่นๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง