รีเซต

'บิ๊กป้อม' เห็นชอบ ‘แผนเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ’

'บิ๊กป้อม' เห็นชอบ ‘แผนเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ’
มติชน
11 มกราคม 2564 ( 11:54 )
37
'บิ๊กป้อม' เห็นชอบ ‘แผนเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ’

“บิ๊กป้อม” เห็นชอบ ‘แผนเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ’ เน้นสร้างจิตสำนึก-ความจงรักภักดีแก่ปชช.

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาลพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดยได้รับทราบความคืบหน้า การจัดทำร่างนโยบายการบริหาร และการพัฒนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิม(พ.ศ.2560-2562) ซึ่งสิ้นสุดตามกฎหมายและมีการทบทวนทุกระยะ 3 ปีโดย ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณากลั่นกรอง

 

พล.อ.ประวิตร ได้รับทราบความคืบหน้าการปรับปรุงแผนส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย โดยให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ (2561-2580) รวมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานของกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.) ได้แก่ ความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดน ผ่านกลไกทวิภาคีที่สำคัญ กับประเทศเพื่อนบ้าน ,การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งผลการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์และการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดชายแดน โดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ เพื่อปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน

 

พล.อ.ประวิตร พิจารณาเห็นชอบ ร่างแผนปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) โดยมุ่งเน้น การเสริมสร้างจิตสำนึกรักและห่วงแหน มุ่งแสดงความจงรักภักดี พร้อม ธำรง รักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกัน ของคนไทยทั้งชาติ โดยมีเป้าหมายที่สำคัญได้แก่ การให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ การเทิดพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมราชวงศ์ เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามราชประเพณี และขนบธรรมเนียมประเพณี และ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการธำรง รักษาไว้ ซึ่งความมั่นคง ยั่งยืน ของสถาบันพระมหากษัตริย์

 

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ เมื่อแผนปฏิบัติการฯผ่านความเห็นชอบแล้ว เร่ง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ทุกเหล่าทัพและทุกกระทรวง ให้ร่วมกันขับเคลื่อน นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศชาติ

 

พร้อมย้ำว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ดังนั้นทุกภาคส่วน พร้อมด้วยประชาชนต้องร่วมกัน ปกป้อง เทิดทูน และรักษาไว้ ให้อยู่คู่สังคมไทย ตลอดไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง