รีเซต

เปิดภาพชุด 'ศูนย์กักตัว' ผู้เดินทางจากต่างประเทศทางด่านบก นอนเดี่ยว อาหาร 3 มื้อส่งถึงห้อง

เปิดภาพชุด 'ศูนย์กักตัว' ผู้เดินทางจากต่างประเทศทางด่านบก นอนเดี่ยว อาหาร 3 มื้อส่งถึงห้อง
มติชน
9 เมษายน 2563 ( 19:18 )
211
1
เปิดภาพชุด 'ศูนย์กักตัว' ผู้เดินทางจากต่างประเทศทางด่านบก นอนเดี่ยว อาหาร 3 มื้อส่งถึงห้อง

เมื่อวันที่ 9 เมษายน นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุม Local Quarantine กรุงเทพมหานคร หรือศูนย์กักตัวโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับกักกันและเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศทางด่านบก เพื่อสังเกตอาการ 14 วัน ตามหลัก Local Quarantine โดยมี ผู้บริหารสำนักอนามัย สำนักพัฒนาสังคม สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขตจตุจักร และผู้เกี่ยวข้อง รายงานสถานการณ์

สำหรับศูนย์ควบคุม Local Quarantine กรุงเทพมหานคร ได้มีการบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่ร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ในการบริหารจัดการในทุกด้าน อาทิ ด้านสถานที่ จัดเตรียมความพร้อมของห้องพักสำหรับผู้ถูกกักตัว โดยให้ผู้ถูกกักตัวพักห้องละ 1 คน และห้องสำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่ออาบน้ำ ล้างตัว จัดเก็บยา หรือเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ด้านบริการสุขภาพ มีแพทย์ประจำศูนย์ 2 คน แพทย์หมุนเวียน 1 คน พยาบาล 2 คน และผู้ช่วยพยาบาล 2 คน ให้บริการตรวจคัดกรอง วัดไข้ ลงทะเบียนผู้ถูกกักตัวเมื่อแรกเข้า สอบถามอาการไข้และอาการอื่น ๆ ประจำวันทางโทรศัพท์ วันละ 2 เวลา คือ 08.00 น. และ 14.30 น. ด้านอุปโภคบริโภค ดูแลด้านอาหารและอุปกรณ์เครื่องใช้ โดยจัดเตรียมอาหาร 3 มื้อ และจัดส่งถึงหน้าห้องในเวลา 07.30 น. 11.30 น. และ 17.30 น. พร้อมสำรองน้ำดื่มหากผู้ถูกกักตัวต้องการเพิ่มเติม ทั้งนี้ได้มีการกำหนดวันให้ผู้ถูกกักตัวสั่งอาหารจากข้างนอกเข้ามารับประทานได้ อาทิ อาหารแห้ง มาม่า พิซซ่า นม หรือขนมอื่น ๆ และต้องให้ญาติเป็นผู้นำมาฝากไว้ที่เจ้าหน้าที่เท่านั้น ห้ามสั่งอาหารจากพนักงาน Delivery

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบอาหารก่อนนำไปส่งหน้าห้องของผู้ถูกกักตัว ด้านความปลอดภัย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเข้าพักของผู้ถูกกักตัว มีเจ้าหน้าที่คอยดูกล้อง CCTV วันละ 12 นาย แบ่งเป็น 2 ผลัด ดังนี้ เวลา 08.00 – 17.00 น. จำนวน 7 นาย และเวลา 17.00 – 08.00 น. จำนวน 5 นาย ด้านอัคคีภัย จัดเจ้าหน้าที่ป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้ ด้านสิ่งแวดล้อมและความสะอาด ดูแลการจัดเก็บขยะ โดยขยะทั้งหมดจากศูนย์ฯ ให้จัดเป็นประเภทขยะติดเชื้อ เพื่อจะได้นำไปเผาทำลายอย่างถูกวิธี และด้านการประชาสัมพันธ์ มีช่องโทรทัศน์ ช่อง 1 ของที่พัก สำหรับแจ้งเตือน ประกาศข้อกำหนดและระเบียบการเข้าพักในศูนย์ฯ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ถูกกักตัวในศูนย์จำนวน 103 คน แบ่งเป็นเพศชาย 54 คน และเพศหญิง 49 คน ทั้งนี้ผู้ถูกกักตัวจะครบกำหนดกักตัว (14 วัน) ในวันที่ 16 เม.ย.63 จำนวน 76 คน และในวันที่ 18 เม.ย.63 จำนวน 27 คน เมื่อครบกำหนดกักตัวจะมีการตรวจคัดกรองอีกครั้ง หากมีผลเป็นลบ (Negative) ไม่พบเชื้อ จะมีการออกหนังสือรับรองการกักตัวครบ 14 วัน จากศูนย์ฯ ให้กับผู้ถูกกักตัวด้วย

โอกาสนี้ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ชื่นชมและกำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ที่ช่วยกันปฏิบัติงานด้วยความอดทน เข้มแข็ง และขอบคุณผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักพัฒนาสังคม สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขตจตุจักร นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานลุล่วง เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่สำรวจความรู้สึกและความคิดเห็นของผู้ถูกกักกันเมื่อครบกำหนดการกักตัว เพื่อนำมาปรับปรุงระเบียบ วิธีการ และการบริการในด้านต่าง ๆ ตลอดจนสร้างความพร้อมในทุกด้าน สำหรับการรองรับผู้ถูกกักตัวกลุ่มใหม่ในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง