มท.กำชับผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ให้คงเข้มมาตรการการกักตัว หลังจากพบมีการติดเชื้อของผู้ที่เดินทางมาจากภูเก็ต

มท.กำชับผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ให้คงเข้มมาตรการการกักตัว หลังจากพบมีการติดเชื้อของผู้ที่เดินทางมาจากภูเก็ต
มติชน
10 พฤษภาคม 2563 ( 13:14 )
155
มท.กำชับผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ให้คงเข้มมาตรการการกักตัว หลังจากพบมีการติดเชื้อของผู้ที่เดินทางมาจากภูเก็ต

มท.กำชับผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ให้คงเข้มมาตรการการกักตัว หลังจากพบมีการติดเชื้อของผู้ที่เดินทางมาจากภูเก็ต

 

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ว่า ตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 2565 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 แจ้งว่า จังหวัดภูเก็ตอนุญาตให้ประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะการตกงานในจังหวัดภูเก็ตเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยให้จังหวัดที่เป็นเส้นทางผ่านพิจารณาอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม สำหรับจังหวัดปลายทางซึ่งเป็นจังหวัดภูมิลำเนาให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค หากมีกรณีสงสัยให้พิจารณานำเข้าสู่กระบวนการกักกันตัว ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อซึ่งเบ็นผู้เดินทางจากจังหวัดภูเก็ตที่เดินทางกลับจังหวัดภูมิลำเนา ฉะนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระหรวงมหาดไทย (ศบค.มท)

พิจารณาแล้ว ให้ทุกจังหวัดยังคงดำรงความสำคัญในการปฏิบัติในเรื่องของการป้องกันการแหร่ระบาดของโรคโดยการกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ จังหวัดภูลำเนาหรือจังหวัดปลายทางในการเดินทางหามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข

ข่าวที่เกี่ยวข้อง