รีเซต

มีผลวันนี้! ฝ่าฝืนปรับ 4 หมื่น-จำคุก 2 ปี ยกระดับคุมเข้มสูงสุด 5 จังหวัด

มีผลวันนี้! ฝ่าฝืนปรับ 4 หมื่น-จำคุก 2 ปี ยกระดับคุมเข้มสูงสุด 5 จังหวัด
มติชน
7 มกราคม 2564 ( 04:50 )
56
มีผลวันนี้! ฝ่าฝืนปรับ 4 หมื่น-จำคุก 2 ปี ยกระดับคุมเข้มสูงสุด 5 จังหวัด

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ข้อกำหนด ประกาศฉบับที่ 17 คุมเข้มสูงสุดพื้นที่ 5 จังหวัด จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร ประชาชนออกนอกพื้นที่ต้องมีแสดงตน-มีเอกสารรับรอง มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 2564

 

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถำนการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17) มีใจความว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวเป็นคราวๆออกไปอย่างต่อเนื่องนั้น เพื่อกำหนดมาตรการต่างๆที่จำเป็นในการระงับยับยั้ง

 

สำหรับประกาศฉบับดังกล่าว มีสาระสำคัญ 4 ข้อ ประกอบด้วย 1.ยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค ให้ประชาชนในพื้นที่ติดตั้งแอพพลิเคชั่น“หมอชนะ”ควบคู่การใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ

2.ยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่จำเป็นต้องมีมาตรการเข้มงวดอย่างยิ่ง โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมและยานพาหนะของประชาชนเดินทางเข้าออกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยองและสมุทรสาครเพื่อสกัดคัดกรองคนเข้าออกพื้นที่ โดยบุคคลที่จะอออกนอกพื้นที่ ต้องแสดงเหตุผลคววามจำเป็น บัตรประชาชน บัตรแสดงตนอื่นๆ ควบคู่กับเอกสารรับรอง ต่อเจ้าหน้าที่

ปราบปรามลงโทษผู้กระทำผิดเด็ดขาด จัดการเจ้าหน้าที่ที่รู้เห็นให้มีบ่อนพนันในพื้นที่อันเป็นต้นตอของการระบาด รวมถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างประเทศโดยไม่ได้มีการตรวจสอบ คัดกรองโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

 

โทษของผู้ฝ่าฝืน จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อที่จงใจปกปิดข้อมูลการเดินทางหรือแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนและควบคุมโรคเป็นผลให้เชื้อโรคแพร่ออกไป อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืน การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.2558 ด้วย

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง