รีเซต

ก.ล.ต. สั่งเพิกถอน ผู้แนะนำการลงทุน

ก.ล.ต. สั่งเพิกถอน ผู้แนะนำการลงทุน
ทันหุ้น
18 ตุลาคม 2566 ( 18:27 )
51
ก.ล.ต. สั่งเพิกถอน ผู้แนะนำการลงทุน

#กลต #ทันหุ้น - ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนผู้แนะนำการลงทุน กรณีปฏิบัติหน้าที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตและมีพฤติกรรมอันส่อไปในทางไม่สุจริต

ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุนรายนางสาวเสาวรัตน์ บุญชูเป็นเวลา 9 ปี 12 เดือน กรณีปฏิบัติหน้าที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต โดยกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน และมีพฤติกรรมอันส่อไปในทางไม่สุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ ขณะกระทำผิดสังกัดธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานจากธนาคารกรุงไทยและตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า ในเดือนพฤศจิกายน 2564 นางสาวเสาวรัตน์กระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุนโดยขายกองทุนของลูกค้าที่ไม่ใช่ความประสงค์ของลูกค้า ทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหาย เป็นเงินรวม 1,027,000 บาท โดยมีพฤติกรรม ดังนี้

(1) ใช้บัตรประชาชนที่ลูกค้าได้ฝากไว้ใช้ในการยืนยันตัวตนและใช้รหัสผ่านของพนักงานที่มีอำนาจอนุมัติในการอนุมัติรายการขายหน่วยลงทุน และใช้บริการ Internet banking ในบัญชีของลูกค้าในการโอนเงินค่าขายหน่วยลงทุนออกจากบัญชีเงินฝากของลูกค้าไปยังบัญชีเงินฝากของตนเองเพื่อนำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

(2) โอนเงินฝากของลูกค้าเพิ่มเติมจากกรณีดังกล่าวข้างต้นไปยังบัญชีเงินฝากของตนเอง ซึ่งทำในวันเดียวกันนี้

ทั้งนี้ นางสาวเสาวรัตน์ได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ลูกค้าดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของนางสาวเสาวรัตน์ตาม (1) เป็นความผิดฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน และตาม (2) เป็นความผิดฐานมีพฤติกรรมอันส่อไปในทางไม่สุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งทั้งสองกรณีเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2** และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไปของนางสาวเสาวรัตน์ เป็นเวลา 9 ปี 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2566***

ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดโทษ ก.ล.ต. ได้นำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาของ ก.ล.ต. ด้วย ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว ผลกระทบความเสียหายหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ลงทุนตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทุนและบัญชีเงินฝากอย่างสม่ำเสมอ และไม่ฝากเอกสารสำคัญไว้กับผู้แนะนำการลงทุน กรณีมีข้อสงสัยควรติดต่อบริษัทผู้ให้บริการ หรือสอบถามได้ที่ “ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต.” โทร. 1207 หรือ เฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.

____________________

 

* เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(1) อันเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) และมีลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 48/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

** ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 หมายถึง ผู้แนะนำการลงทุนที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน และหน่วยลงทุนหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

 

*** หมายความว่า หากนางสาวเสาวรัตน์มายื่นคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในช่วงระยะเวลา 9 ปี 12 เดือน นับจากวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ก.ล.ต. จะไม่รับพิจารณาคำขอดังกล่าวของนางสาวเสาวรัตน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง