รีเซต

การเคหะฯ เปิดลงทะเบียน รับสิทธิพักชำระหนี้ เยียวยาโควิด-19

การเคหะฯ เปิดลงทะเบียน รับสิทธิพักชำระหนี้ เยียวยาโควิด-19
มติชน
16 เมษายน 2563 ( 17:11 )
54
การเคหะฯ เปิดลงทะเบียน รับสิทธิพักชำระหนี้ เยียวยาโควิด-19

การเคหะฯ เปิดลงทะเบียน รับสิทธิพักชำระหนี้ เยียวยาโควิด-19

เมื่อวันที่ 16 เมษายน นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบขยายเป็นวงกว้างไปทุกภาคส่วน และส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชน นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ หาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่กลุ่มลูกค้าของการเคหะแห่งชาติ

มี 4 มาตรการเยียวยา ดังนี้

1.พักชำระหนี้ค่าเช่าซื้อ 3 เดือน ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าสัญญาเช่าซื้ออาคาร/อาคารพร้อมที่ดิน/ที่ดินแปลงโล่ง โดยสัญญาเช่าซื้อจะถูกขยายเวลาออกไป 3 เดือน

2.พักชำระเงินมัดจำ/เงินจอง (เงินดาวน์) 3 เดือน สำหรับลูกค้าสัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาจอง โดยสัญญาจะถูกขยายระยะเวลาออกไปอีก 3 เดือน

3.ปลอดค่าเช่า 3 เดือน สำหรับลูกค้าสัญญาเช่าอาคาร/อาคารพร้อมที่ดิน/ที่ดิน แผงตลาดร้านค้ารายย่อยที่ทำสัญญาโดยตรงกับการเคหะแห่งชาติ และผู้เช่ารายย่อยที่ทำสัญญาเช่ากับผู้เช่าเหมาอาคาร

และ4.ลดค่าเช่า 50% 3 เดือน ให้กับผู้เช่าร้านค้ารายย่อยในพื้นที่พลาซ่า หรือแผงตลาดที่ได้ทำสัญญาเช่ากับผู้เช่าเหมาบริหารพื้นที่กับการเคหะแห่งชาติ โดยกำหนดให้ผู้เช่ารายใหญ่ต้องลดค่าเช่าให้ผู้เช่ารายย่อยไม่น้อยกว่าที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

โดยคุณสมบัติของลูกค้าที่ได้รับความช่วยเหลือ จะต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ธุรกิจถูกปิดชั่วคราว/ถูกสั่งพักงาน/ถูกเลิกจ้าง/รายได้ลดลง เป็นต้น และไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ (รวมพนักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ) พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐหรือผู้รับบำนาญจากราชการ

ทั้งนี้ หากการเคหะแห่งชาติตรวจสอบในภายหลังแล้วพบว่า ผู้ลงทะเบียนไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข การเคหะแห่งชาติจะระงับการได้สิทธิตามมาตรการทันที และจะเรียกเก็บเงินค่าเช่าซื้อที่ได้รับการพักหนี้หรือค่าเช่าที่ได้รับการปลอดหนี้ไว้แล้วทันที ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนคั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยลูกค้าสามารถลงทะเบียนผ่าน Line : @nha.thailand หรือเว็บไซต์ http//covid.nha.co.th

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง