ครม.สั่งปรับปรุงเกณฑ์การออกสลากการกุศล-รื้อโครงสร้างกรรมการ ให้รมว.คลัง นั่งประธาน

ครม.สั่งปรับปรุงเกณฑ์การออกสลากการกุศล-รื้อโครงสร้างกรรมการ  ให้รมว.คลัง นั่งประธาน
ข่าวสด
20 กรกฎาคม 2564 ( 22:23 )
13
ครม.สั่งปรับปรุงเกณฑ์การออกสลากการกุศล-รื้อโครงสร้างกรรมการ  ให้รมว.คลัง นั่งประธาน

 

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบให้มีการปรับปรุงหลักการและแนวทางการพิจารณาการออกสลากการกุศล ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

 

 

 

การปรับปรุงแนวทางดังกล่าว เนื่องมาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ดำเนินการจัดพิมพ์ จัดจำหน่าย และจ่ายเงินสนับสนุนโครงการสลากการกุศลให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.2561 และ วันที่ 9 เม.ย.2562 รวม 16 โครงการ รวมเป็นเงิน 7,988 ล้านบาท เสร็จสิ้นแล้ว จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงแนวทางเพื่อให้การพิจารณาออกสลากการกุศลครั้งต่อๆไปเป็นไปอย่างเหมาะสม มีความรอบคอบ ชัดเจน และเกิดประโยชน์ และสอดคล้องกับสถานการร์และข้อเท็จจริงในปัจจุบัน

 

 

 

สำหรับประเด็นที่มีการปรับปรุงประกอบด้วย 1.ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศล โดยเปลี่ยนประธานกรรมการจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และเพิ่มเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นกรรมการ

ภายหลังการการปรับปรุงแล้ว คณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศล จะประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการ

 

 

 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการสภาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นกรรมการ

 

 

 

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 

มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการพิจารณารายละเอียดของหลักการและแนวทางพิจารณาการออกสลากการกุศลภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ ที่ครม. พิจารณากลั่นกรองโครงการสลากการกุศลของหน่วยงานต่างๆ

 

 

 

2.กำหนดประเภทหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบัน ทำให้หน่วยที่จะขอรับการสนับสนุนได้ประกอบด้วย หน่วยงานของรัฐตาม พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 หน่วยงานของรัฐที่ขอรับหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและให้หมายความรวมถึงสภากาชาดไทยด้วย ,มูลนิธิที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

 

 

3.ให้ความสำคัญกับโครงการที่มีผลลัพธ์และสัมฤทธิ์ต่อประชาชนและสังคม เช่น เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านการสาธารณสุข การป้องกันและบรรเทาโรคติดต่ออันตราย หรือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โครงการที่ก่อประโยชน์แก่ประชาชนในวงกว้าง โครงการที่ไม่ได้รับหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐแต่ไม่เพียงพอ และไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณของรัฐทั้งทางตรงและทางอ้อม

 

 

4.สามารถยกเลิกโครงการได้ในกรณีที่มีการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง