รีเซต

สมุทรสาคร ขยายเวลาปิด 27 สถานที่เสี่ยงระบาดโควิด ไปจนถึง 15 ม.ค.

สมุทรสาคร ขยายเวลาปิด 27 สถานที่เสี่ยงระบาดโควิด ไปจนถึง 15 ม.ค.
มติชน
1 มกราคม 2564 ( 12:22 )
62
สมุทรสาคร ขยายเวลาปิด 27 สถานที่เสี่ยงระบาดโควิด ไปจนถึง 15 ม.ค.

เมื่อวันที่ 1 มกราคม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยถึงมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม) โดยเป็นคำสั่งฉบับที่ 32 ความว่า

 

ตามที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีคำสั่งที่ 3483/2563 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 22 ซึ่งมีการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2564 ประกอบกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรสาคร ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์ในภาพรวมยังมีโอกาสของการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและจำกัดวงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 (6)(7) และมาตรา 35(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 63/2563 วันที่ 30 ธันวาคม 2563 จึงมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราว ดังนี้

 

1.สถานที่เล่นการพนันทุกประเภท ตามกฏหมายว่าด้วยการพนัน ได้แก่ ชนไก่ กัดปลา ชนมวย วัวลาน ฯลฯ ตลอดจนสถานที่ที่จัดให้มีการซ้อมชนไก่ด้วย

2.สนามกีฬาของรัฐและเอกชนทุกแห่ง

3.สนามมวยโรงเรียนสอนมวยของรัฐและเอกชน

4.สนามเด็กเล่น

5.สถานศึกษาทุกประเภทของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงเรียนสอนทักษะกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาคร สถานรับเลี้ยงเด็ก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

6.ร้านอาหาร และเครื่องดื่มร้านอาหาร และเครื่องดื่มที่อยู่ในคูหา รถเข็น และแผงลอยจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ภัตตาคาร ห้องอาหาร สโมสร หรือสถานประกอบการอื่นใด ที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ทั้งนี้ ผ่อนผันให้สามารถเปิดบริการได้เฉพาะการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้นยกเว้นโรงอาหารในโรงพยาบาลและโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ

 

7.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ หรือห้างสรรพสินค้าในลักษณะเดียวกันโดยเปิดให้บริการเฉพาะร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน และร้านจำหน่ายอาหารตามกำหนดเวลาทำการปกติของสถานที่นั้นๆ และต้องปิดบริการภายในเวลา 22.00 น.

 

8.ร้านสะดวกซื้อ หรือร้านค้าปลีก ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงโดยให้ปิดบริการตั้งแต่ 22.00 น. ถึงศูนย์ 5.00 น. และงดให้บริการพื้นที่นั่ง หรือยืนรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มภายในร้าน โดยจัดให้มีมาตรการควบคุมโรคโดยกำหนดให้ลูกค้าทุกท่านที่เข้าร้านต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือ และจัดให้มีการเว้นระยะห่างของลูกค้า 1- 2 เมตร

 

9.ตลาด และตลาดนัด ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จหรือเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ยาและสินค้าเบ็ดเตล็ด อันจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และจัดให้มีมาตรการควบคุมโรคโดยกำหนดให้ลูกค้าทุกท่านที่เข้าร้านต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือ และจัดให้มีการเว้นระยะห่างของลูกค้า 1- 2 เมตร ให้เปิดตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครที่เคยมีคำสั่งหรือประกาศที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้โดยให้ทุกตลาดเปิดทำการเพียง 6 ชั่วโมงเท่านั้น

 

10.สถานบริการตามกฏหมายว่าด้วยสถานบริการ และสถานบันเทิงอื่นที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการร้านคาราโอเกะ รวมถึงสถานที่ซึ่งมุ่งเน้นการขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยนให้สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อดื่มกินในสถานที่นั้น

 

11.สวนสนุก สถานที่เล่นโบลิ่ง ตู้เกมส์ หรือเครื่องเล่นเกมส์ทุกประเภท

12.ร้านเกมส์และร้านอินเตอร์เน็ต

13.สระว่ายน้ำ สวนน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

14.ศูนย์พระเครื่อง-พระบูชา และสนามพระเครื่อง-พระบูชา

15.ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หอประชุมห้องประชุม สโมสร หรืออาคารสถานที่อื่นใดของเอกชน ที่ให้บริการจัดเลี้ยงจัดประชุม สัมมนา และสถานที่จัดนิทรรศการ ยกเว้นสถานที่ราชการ

16.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นวดแผนโบราณ นวดไทย นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม และห้ามให้บริการตามบ้านหรือสถานที่อื่นๆ เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในโรงพยาบาลของรัฐ

17.สถานที่ออกกำลังกายภายในอาคารฟิตเนสและสปาตามกฏหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

 

 

18.สถานประกอบการ อาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร

19.โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การใช้หนังกลางแปลง

20.สถานที่การแสดงหรือการละเล่นสาธารณะ

21.สถานที่ให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยง หรือรับฝากสัตว์

22.ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม และห้ามให้บริการตามบ้านสถานที่อื่นๆ

23.สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกเสริมความงาม และสถานเสริมความงาม

24.สถานที่บริการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย

25.สถานที่เล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลต หรือการเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

26.สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

27.บ่อตกปลา บ่อตกกุ้ง

 

ทั้งนี้ สถานที่ที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศนี้ หรือสถานที่อื่นนอกเหนือจากประกาศนี้ ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด กรณีผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีโทษตามในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ด้วยเหตุที่เป็นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชน และประโยชน์สาธารณะ หากปล่อยให้เนิ่นช้าไป จะก่อผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้งตามในมาตรา 30 วรรค 2 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง