ก.ล.ต. อาเซียน ร่วมกำหนดแผนระยะ 5 ปีรองรับการพัฒนาตลาดทุนยั่งยืน

ก.ล.ต. อาเซียน ร่วมกำหนดแผนระยะ 5 ปีรองรับการพัฒนาตลาดทุนยั่งยืน
ทันหุ้น
15 ธันวาคม 2563 ( 10:11 )
18
ก.ล.ต. อาเซียน ร่วมกำหนดแผนระยะ 5 ปีรองรับการพัฒนาตลาดทุนยั่งยืน

ทันหุ้น-หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน ร่วมหารือทิศทางเชิงนโยบายและผลักดันการดำเนินงานของคณะทำงานต่าง ๆ ภายใต้ ACMF รวมถึงได้เห็นชอบต่อข้อสรุปของแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียนระหว่างปี 2564 – 2568 (ACMF Action Plan 2021 – 2025) โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาตลาดทุนให้ฟื้นฟูและเติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกภาคส่วน และยืดหยุ่นพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง


นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้าร่วมการประชุมหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF) ระดับเลขาธิการ ครั้งที่ 33 ผ่าน VDO Conference Call เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นเจ้าภาพ 


โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในอาเซียน ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) และสำนักเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยที่ประชุมได้ร่วมหารือทิศทางเชิงนโยบายและผลักดันการดำเนินงานของคณะทำงานต่าง ๆ ภายใต้ ACMF ให้สอดคล้องกัน อันจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐาน ดึงดูดการลงทุนและเชื่อมโยงตลาดทุนในภูมิภาคได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  


รวมถึงได้เห็นชอบต่อข้อสรุปของแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียนระหว่างปี 2564 – 2568 (ACMF Action Plan 2021 – 2025) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาตลาดทุนให้ฟื้นฟูและเติบโตอย่างยั่งยืน มีความครอบคลุมทุกภาคส่วน และมีความยืดหยุ่นพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผน โดยจะรายงานและขอความเห็นชอบในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนครั้งถัดไป 


นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อส่งเสริมให้การเกิดการลงทุนเพื่อความยั่งยืน ได้แก่ ความคืบหน้าของแผนงานที่จะเริ่มดำเนินการก่อนในระยะ 5 ปีแรก (key priorities) ภายใต้ ACMF Roadmap for ASEAN Sustainable Capital Market การริเริ่มสร้างความร่วมมือกับ Climate Bond Initiative เพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือทางวิชาการในการพัฒนาแนวทางส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืน และการหารือถึงแนวทางการศึกษาและพัฒนา green, sustainable, and transitional ASEAN taxonomy 


ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขอให้สมาชิกพิจารณาส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงประเด็น Business and Human Rights ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) ด้วย และสำนักงาน ก.ล.ต. ในฐานะประธานคณะทำงานภายใต้กรอบ ASEAN Collective Investment Schemes ได้

รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าของการจัดทำและเตรียมการลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อรับหน่วยงานกำกับดูแล


ตลาดทุนของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เข้าเป็นภาคีเพิ่มเติม ในกรอบการดำเนินงานดังกล่าว ที่คาดว่าจะมีขึ้นในช่วงต้นปี 2564 ที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการประเมิน ASEAN Corporate Governance Scorecard ครั้งที่ 6 รวมถึงได้ร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของบรูไนดารุสซาลามที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งประธาน ACMF และจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ACMF ในช่วงปี 2564  


ทั้งนี้ การดำเนินงานของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังกล่าว สอดรับกับการดำเนินงานเพื่อสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างประเทศ แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. (พ.ศ. 2563-2565) 


 อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/QJKT7
LINE@ คลิ๊ก
https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิ๊ก
https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิ๊ก
https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิ๊ก
https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิ๊ก
https://twitter.com/thunhoon1


ข่าวที่เกี่ยวข้อง