เลี่ยงโควิด! กาญจนบุรี งด 'สวดมนต์ข้ามปี'

เลี่ยงโควิด! กาญจนบุรี งด 'สวดมนต์ข้ามปี'
มติชน
24 ธันวาคม 2563 ( 13:51 )
44
เลี่ยงโควิด! กาญจนบุรี งด 'สวดมนต์ข้ามปี'

วันที่ 24 ธ.ค. พระเทพเมธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (ธรรมยุต) ได้ออกประกาศคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี (ธรรมยุต) เรื่อง งดจัดกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


โดยระว่า ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้กลับมาระบาดขึ้นอีก ในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร และอีกหลายจังหวัด ทั้งด้วยจังหวัดกาญจนบุรี เป็น 1 ใน 22 จังหวัดเสี่ยงเฝ้าระวัง ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับจังหวัดหลายจังหวัดจึงได้ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19

 

อีกทั้งคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี (ธรรมยุต) เห็นชอบตามมติมหาเถรสมาคม ได้มีมติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เรื่อง งดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ของวัดต่างๆ

 

ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเห็นควรให้คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี (ธรรมยุต) ดำเนินการ ดังนี้

 

1. ขอความร่วมมือให้วัดงดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค หากไม่สามารถเลื่อนกิจกรรมดังกล่าวได้ ให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

 

2. ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด

 

3. ขอให้พระภิกษุ สามเณร เมื่ออกปฏิบัติศาสนกิจ เช่น ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาตตามสถานที่ต่างๆ ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น โดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

 

4. หากพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่น ไข้ขึ้นสูง ไอ เจ็บหน้าอก ให้พบแพทย์ รักษาตนอยู่ภายในที่พำนัก และแจ้งเจ้าคณะปกครองเพื่อทราบและให้การช่วยเหลือเบื้องต้น หรือติดต่อกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หมายเลข 1422 เพื่อรับข้อมูลและความช่วยเหลือ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง