ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์นำชาวอบจ.โคราช รวมพลัง “ปรบมือ”ส่งกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์สู้ “โควิด-19”

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์นำชาวอบจ.โคราช รวมพลัง “ปรบมือ”ส่งกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์สู้ “โควิด-19”
77ข่าวเด็ด
31 มีนาคม 2563 ( 12:37 )
87
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์นำชาวอบจ.โคราช รวมพลัง “ปรบมือ”ส่งกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์สู้ “โควิด-19”

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์นำชาวอบจ.โคราช รวมพลัง “ปรบมือ”ส่งกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์สู้ “โควิด-19”

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น. บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และลูกจ้าง อบจ.นครราชสีมา ร่วมปรบมือเพื่อขอบคุณและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ต่อสู้ด้วยการดูแลรักษาผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “โควิด – 19” ที่ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมครั้งนี้ เกิดขึ้นโดย นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มีนโยบายที่จะให้พี่น้องชาว อบจ. ทุกจังหวัด ได้ทำกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน เราชาว #อบจ. ร่วมส่งกำลังใจด้วยการปรบมือ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้บริหารและบุคลากร อบจ.นม. ร่วมส่งกำลังใจ #ปรบมือให้ดังๆ แด่ทีมแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง ที่ต่อสู้กับ covid-19#ฮีโร่เสื้อกาว #ทีมแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง

 ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่ามาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการลดจํานวนคนมาปฏิบัติราชการ ณ ที่ตั้งสํานักงาน โดยให้ปฏิบัติงานที่บ้าน และที่ สํานักงานวันเว้นวัน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 ไปจนกว่าสถานการณ์โควิด-19จะคลี่คลาย หรือ จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง โดยพิจารณาตามความเหมาะสม กับบริบทสภาพการณ์ การทํางานของแต่ละ ส่วนราชการ

ทั้งนี้ สําหรับผู้บริหาร, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, รองปลัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด, ผู้อํานวยสํานัก, หัวหน้าสํานักปลัดฯ, ผู้อํานวยการกอง, ผู้อํานวยการส่วน, หัวหน้าหน่วย ตรวจสอบภายใน, หัวหน้าฝ่าย รวมถึงผู้อํานวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 58 แห่ง ให้ผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือผู้รักษาราชการแทนที่มีอํานาจในการตัดสินใจ ให้ปฏิบัติราชการ ตามปกติแนวทางการปฏิบัติสําหรับบุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานที่บ้านวันเว้นวัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง