ผู้ว่าฯ นนทบุรี สั่งปิดสถานศึกษาทุกแห่ง จำกัดเวลาขายเหล้า ห้ามเคลื่อนย้ายต่างด้าว

ผู้ว่าฯ นนทบุรี สั่งปิดสถานศึกษาทุกแห่ง จำกัดเวลาขายเหล้า ห้ามเคลื่อนย้ายต่างด้าว
ข่าวสด
25 ธันวาคม 2563 ( 00:11 )
31
ผู้ว่าฯ นนทบุรี สั่งปิดสถานศึกษาทุกแห่ง จำกัดเวลาขายเหล้า ห้ามเคลื่อนย้ายต่างด้าว

ผู้ว่าฯ นนทบุรี สั่งปิดสถานศึกษาทุกแห่ง จำกัดเวลาขายเหล้า ร้านอาหาร-ผับ-บาร์ ต้องปิดเที่ยงคืน ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า-ออก

 

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2563 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ลงนามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 20) ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวและกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ข้อกำหนด ออกความตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี มีคำสั่งดังนี้

 

ข้อ 1.ปิดสถานศึกษาทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกระบบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถาบันกวดวิชา โดยให้พิจารณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2563 ถึงวันที่ 6 ม.ค. 2564

 

ข้อ 2.จำกัดเวลาเปิด-ปิด และกำหนดเงื่อนไขการจัดกิจกรรมในสถานประกอบการบางประเภท ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2563 ถึงวันที่ 6 ม.ค. 2564

 

2.1 สถานประกอบการที่อยู่ภายใต้การควบคุม มีดังนี้

(1) ภัตตาคาร สวนอาหาร ห้องอาหารในโรงแรม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป ศูนย์อาหาร โรงอาหาร

(2) บ่อตกปลา บ่อตกกุ้ง

(3) สถานบริการอาบ อบ นวด โรงน้ำชา

(4) สถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ รวมถึงสถานที่ซึ่งมุ่งเน้นการขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้ สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อดื่มกินในสถานที่นั้น

2.2 เวลาเปิด-ปิด และเงื่อนไขการจัดกิจกรรมของสถานประกอบการตามข้อ 2.1 มีดังนี้

(1) ห้ามจำหน่ายสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงห้ามบริโภคในสถานประกอบการ ฯลฯ ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 05.00 น. ของวันถัดไป

(2) ห้ามจัดการแสดงหรือเล่นดนตรีสด ตั้งแต่เวลา 22.00 น. จนถึงเวลาปิดสถานประกอบการ ฯลฯ

(3) ให้ปิดสถานประกอบการ ฯลฯ ในเวลา 00.00 น. ถึง 05.00 น. ของวันถัดไป

 

ข้อ 3 ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า-ออก จากพื้นที่ จ.นนทบุรี

 

ข้อ 4 การจัดกิจกรรมฉลองปีใหม่และกิจกรรมวันเด็ก ให้งดจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ แต่ผ่อนผันให้จัดกิจกรรม หรือกิจกรรมที่มีเฉพาะผู้ที่รู้จักคุ้นเคยได้ หรือพิจารณาจัดกิจกรรมแบบออนไลน์

 

ข้อ 5 กำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ดังนี้

 

(1) ให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค อาทิ สวมหน้ากากอนามัย 100% เน้นการทำความสะอาดมือ สถานที่ หรืออุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก รวมทั้งติดตั้งแอปพลิเคชั่น หมอชนะ ตามความเหมาะสม เพิ่มเติมจากการใช้แอปพลิเคชั่น ไทยชนะ เป็นต้น

(2) สถานประกอบการและโรงงานที่ยังคงเปิดดำเนินการ ให้เน้นมาตรการป้องกันโรค ทั้งในบริเวณโรงงานและที่พักคนงาน หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กำหนด จังหวัดจะพิจารณาให้หยุดดำเนินการ

(3) ให้ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเฝ้าระวังการลักลอบเข้ามาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด หากพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

(4) ให้ภาครัฐและภาคเอกชนใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from home) สำหรับบุคคลที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด

(5) ขอความร่วมมืองดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก

(6) ขอความร่วมมือโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุกำหนดมาตรการงดเยี่ยม

(7) กรณีบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน หรือเดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมสุงสุด สามารถเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชนที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง