‘ก.ล.ต.’ ลงดาบ ‘ผู้แนะนำการลงทุน’ เหตุแสวงหาประโยชน์ แต่ไม่ได้ให้ข้อมูล-คำแนะนำที่เหมาะสม

‘ก.ล.ต.’ ลงดาบ ‘ผู้แนะนำการลงทุน’ เหตุแสวงหาประโยชน์ แต่ไม่ได้ให้ข้อมูล-คำแนะนำที่เหมาะสม
มติชน
1 มิถุนายน 2564 ( 03:04 )
8
‘ก.ล.ต.’ ลงดาบ ‘ผู้แนะนำการลงทุน’ เหตุแสวงหาประโยชน์ แต่ไม่ได้ให้ข้อมูล-คำแนะนำที่เหมาะสม

 

ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนและผู้วางแผนการลงทุน นางสาวฤทัยรัตน์ กลิ่นทอง เป็นเวลา 10 เดือน กรณีแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนและไม่ได้ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำที่เหมาะสม ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

 

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า นางสาวฤทัยรัตน์เป็นตัวกลางในการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทต่างประเทศ ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวมิได้เสนอขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ที่สังกัดและนางสาวฤทัยรัตน์ให้การว่ากระทำไปในนามส่วนตัว

 

 

จากข้อเท็จจริงพิจารณาได้ว่านางสาวฤทัยรัตน์ มีพฤติกรรมแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงานจากการเป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายหุ้นกู้ โดยได้รับประโยชน์เป็นค่าตอบแทนจากผู้ขายหุ้นกู้ จำนวน 3 ล้านบาท และไม่ได้ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำที่เหมาะสม (suitability) แก่ผู้ลงทุนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง รวมถึงไม่ได้แจ้งข้อมูลหรือคำเตือนต่าง ๆ อันเป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุน ซึ่งต่อมาภายหลัง เมื่อผู้ซื้อหุ้นกู้ไม่ได้รับดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ตามที่กำหนด นางสาวฤทัยรัตน์ได้ติดต่อไปยังผู้ออกหุ้นกู้ (issuer) ทำให้ทราบว่าบริษัทดังกล่าวมิได้มีการออกเสนอขายหุ้นกู้แต่อย่างใด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นางสาวฤทัยรัตน์ในฐานะผู้แนะนำการลงทุนไม่ได้ทำหน้าที่ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเพียงพอ โดยหากนางสาวฤทัยรัตน์ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวก่อนให้คำแนะนำอาจจะไม่เกิดความเสียหายแก่ลูกค้า

 

 

การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงพักการให้ความเห็นชอบการเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2** และผู้วางแผนการลงทุนของนางสาวฤทัยรัตน์เป็นเวลา 10 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 แต่เนื่องจากระยะเวลาการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 ของนางสาวฤทัยรัตน์สิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ก.ล.ต. จึงกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไปจากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 จนครบกำหนด 10 เดือน

 

 

ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดโทษ ก.ล.ต. ได้นำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว ผลกระทบความเสียหายหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

 

 

หมายเหตุ *การไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามข้อ 23(1) และไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตามข้อ 23(2) ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 48/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

 


**ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 หมายถึง ผู้แนะนำการลงทุนที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน และหน่วยลงทุนหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง