"ปศุสัตว์" นำทีมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม-ความโปร่งใสภาครัฐ ปี'64

"ปศุสัตว์" นำทีมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม-ความโปร่งใสภาครัฐ ปี'64
มติชน
2 กุมภาพันธ์ 2564 ( 15:45 )
7
"ปศุสัตว์" นำทีมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม-ความโปร่งใสภาครัฐ ปี'64

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 64 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐของกรมปศุสัตว์ โดยมี นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ผู้อำนวยการกองเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ กรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้กล่าวว่า เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนดังกล่าว จึงมีคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 35/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทางดำเนิงานของหน่วยงานในกรมปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติราชการตามกรอบแนวทางการประเมินคุณธรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity andTransparency Assessment : ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมทั้งกำกับติดตามและประมินผลการดำเนินงาน การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ประจำปืงบประมาณ พ.ศ.2564

 

“สำหรับแนวทางดำเนินการ จะประกอบด้วยประเด็นที่สำคัญ ประกอบด้วย แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 , การดำเนินโครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาด กรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ,การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในภายในของกรมปศุสัตว์ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยกรมปศุสัตว์จะพิจารณาเพื่อกำหนดนโยบาย แนวทางดำเนินงานของหน่วยงานในกรมปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติตามกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ต่อไป”นายสัตวแพทย์สรวิศกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง