รีเซต

โคราชเข้ม คนระยองต้องมีรับรองแพทย์ รายงานตัวอสม. พ่อเมืองจี้ตร.กวดขันการพนัน

โคราชเข้ม คนระยองต้องมีรับรองแพทย์ รายงานตัวอสม. พ่อเมืองจี้ตร.กวดขันการพนัน
มติชน
31 ธันวาคม 2563 ( 13:55 )
49
โคราชเข้ม คนระยองต้องมีรับรองแพทย์ รายงานตัวอสม. พ่อเมืองจี้ตร.กวดขันการพนัน

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากอำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่พบการแพร่ระบาดของโรคและอาจมีผู้ติดเชื้อเข้ามาในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค จึงเห็นสมควรกำหนดมาตรการโดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 7

 

(1) ข้อ 11 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด (พ.ร.ก) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และมาตรา 22 (1), (7) แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 18/2563 ดังนี้ 1.1 กรณีเดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าวและประสงค์จะพักใน จ.นครราชสีมา ต้องมีใบรับรองแพทย์และเอกสารรับรองการตรวจโรคโควิด 19 จากสถานพยาบาล ระบุไม่พบเชื้อเท่านั้น

 

1.2 ให้บุคคลตามข้อ 1.1 ไปรายงานตัวพร้อมทั้งมอบเอกสารตามข้อ 1.1 กับผู้นำชุมชน หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ซึ่งอาศัยอยู่ภายใน 12 ชั่วโมง นับแต่เดินทางมาถึงจังหวัด นครราชสีมา หรือทราบหรือควรได้ทราบประกาศ

 

 

1.3 ให้ผู้นำชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่รับรายงานตัวบุคคล ตามข้อ 1.1 บันทึกรายละเอียดการเดินทางของบุคคลตามข้อ 1.1 ตามแบบรายงานแนบท้ายมาตรการนี้ แล้วให้นำส่ง แบบรายงานไปยังเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือโรงพยาบาลของรัฐในพื้นที่ภายในวันที่ได้รับรายงานตัว หากได้รับรายงานตัวในช่วงกลางคืนให้นำส่งแบบรายงานในวันรุ่งขึ้น

 

1.4 ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทำการคัดกรองโรคของบุคคลตามข้อ 1.1 ทุกคน แล้วให้ออกคำสั่งให้บุคคลตามข้อ 1.1 กักตัวเพื่อให้คำแนะนำ ติดตาม สังเกต และบันทึกอาการทุกวัน

 

1.5 หากบุคคลตามข้อ 1.1 ที่ถูกสั่งให้กักตัวมีเหตุจำเป็นต้องเดินทางไปยังพื้นที่อื่นก่อนครบกำหนดกักตัวให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทำการวัดไข้และประเมินก่อนที่จะให้เดินทาง หากพบอาการไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียสหรือมีความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคโควิด 19 ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

 

1.6 หากพบว่ามีผู้ต้องกักตัว ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

 

 

คนระยองต้องรายงานตัว

 

2.กรณีประชาชนที่เดินทางมาจากอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองก่อนประกาศมาตรการนี้ 2.1 ให้ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ได้มีประกาศฉบับนี้ โดยเป็นผู้เดินทางมาจากอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรายงาน ตัวกับผู้นำชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ซึ่งอาศัยอยู่ภายใน 12 ชั่วโมง นับแต่ เดินทางมาถึงจังหวัดนครราชสีมา หรือทราบหรือควรได้ทราบประกาศฉบับนี้

 

2.2 ให้ผู้นำชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่รับรายงานตัวบุคคล ตามข้อ 2.1 บันทึกรายละเอียดการเดินทางของบุคคลตามข้อ 2.1 ตามแบบรายงานแนบท้ายมาตรการนี้ แล้วให้นำส่ง แบบรายงานไปยังเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือโรงพยาบาลของรัฐ ในพื้นที่ภายในวันที่ได้รับรายงานตัว หากได้รับรายงานตัวในช่วงกลางคืนให้นำส่งแบบรายงาน ในวันรุ่งขึ้น

 

2.3 ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทำการคัดกรองโรคของบุคคลตามข้อ 2.1 ทุกคน หากพบว่า เป็นผู้มีความเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด 19 แล้ว ให้ออกคำสั่งให้บุคคลตามข้อ 2.1 กักตัวเพื่อให้คำแนะนำ ติดตาม สังเกต และบันทึกอาการทุกวัน ทั้งนี้ตามแนวทาง (Flow Chart) แนบท้ายมาตรการนี้

 

2.4 กรณีบุคคลตามข้อ 2.1 ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทำการคัดกรองโรคแล้ว ไม่พบอาการหรือความเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด 19 ให้สังเกตอาการตามแนวทางการเฝ้าระวังอยู่ที่บ้านหรือที่พัก โดยแยกพักอาศัยเป็นสัดส่วนจากบุคคลอื่น งดการอยู่ใกล้บุคคลอื่น เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร งดการไปที่สาธารณะ หรือสถานที่มีประชาชนอยู่หนาแน่น งดใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ช้อนส้อม ผ้าเช็ดหน้า ร่วมกับให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เช่น หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ทั้งนี้หากพบอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบ เหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส ท้องเสีย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคโควิด 19 ให้แจ้ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือโรงพยาบาลที่อยู่ในท้องที่ทันที

 

2.5 หากบุคคลที่ถูกสั่งให้กักตัวมีเหตุจำเป็นต้องเดินทางไปยังพื้นที่อื่นนอกจังหวัดนครราชสีมา ก่อนครบกำหนดกักตัว ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทำการวัดไข้และประเมินก่อนที่จะให้เดินทาง หากพบว่ามีอาการไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคโควิด 19 ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที 2.6 หากพบว่ามีผู้ต้องกักตัว ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

 

 

3. กรณีผู้เดินทางมาที่จังหวัดนครราชสีมาแบบไป – กลับ ทั้งมาติดต่อราชการหรือมาปฏิบัติภารกิจอื่น ใดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

 

3.1 ผู้เดินทางมาจากอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง กรณีไป – กลับ ทั้งที่มาติดต่อราชการ หรือ มาปฏิบัติภารกิจอื่นใดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ต้องบันทึกรายละเอียดการเดินทางตามแบบรายงานแนบท้าย มาตรการนี้ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร ผู้ดูแลสถานที่ และชุมชนทุกแห่งที่มีผู้เดินทางมาจากอำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง มาติดต่อราชการ หรือเข้ามาในพื้นที่ เป็นผู้บันทึกข้อมูลและรวบรวมรายงานส่งสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานหรือชุมชนภายในวันที่บันทึกข้อมูล เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลสำหรับตรวจ ติดตามโรคตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

 

3.2 สำหรับผู้เดินทางมาจากอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตามข้อ 1.1 ข้อ 2.1 หรือข้อ 3.1 ที่ได้เข้าพักที่โรงแรม อพาร์ตเม้นท์ รีสอร์ต ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ต้องบันทึกรายละเอียดการเดินทางตามแบบ รายงานแนบท้ายมาตรการนี้ โดยให้เจ้าหน้าที่ของโรงแรม อพาร์ตเม้นท์ รีสอร์ต ที่เข้าพักเป็นผู้บันทึกข้อมูลและรวบรวม แบบรายงานส่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่เป็นที่ตั้งของโรงแรม อะพาร์ตเม้นท์ รีสอร์ต ภายในวันที่บันทึกข้อมูล เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลสำหรับตรวจติดตามโรคตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

 

3.3 ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบพื้นที่ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว รวมทั้งการสังเกตอาการ โดยคำนึงถึงหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทั้งนี้หากบุคคลตามข้อ 1.1 ข้อ 2.1 หรือข้อ 3.1 มาพักค้างคืนให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบพื้นที่ทำการคัดกรองบุคคลดังกล่าวทุกวัน หากมีความจำเป็น ต้องให้กักตัว ให้ออกคำสั่งกักตัวโดยเร็ว

 

3.4 หากบุคคลที่ถูกสั่งให้กักตัวมีเหตุจำเป็นต้องเดินทางกลับก่อนครบกำหนดกักตัว ให้เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขทำการวัดไข้และประเมินก่อนที่จะให้เดินทาง หากพบว่ามีอาการไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือมี ความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคโควิด 19 ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

 

3.5 ระหว่างที่บุคคลตามข้อ 3.1 หรือข้อ 3.2 พักอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา ต้อง

 

3.5.1 ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 3.5.2 เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยให้อยู่ห่างจากบุคคลอื่น

อย่างน้อย 1 เมตร 3.5.3 ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่โดยการ Scan QR Code “ไทยชนะ” หรือ
บันทึกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลที่สถานที่นั้น ๆ จัดไว้ 3.6 หากพบว่ามีผู้ต้องกักตัว ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

 

4. ให้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ติดตาม ค้นหาว่ามีบุคคลตาม ข้อ 1.1 ข้อ 2.1 หรือข้อ 3.1 เข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบ หรือเข้ามาพักอาศัยในสถานประกอบการโรงงาน หรือสถานที่ พักคนงานก่อสร้างในพื้นที่หรือไม่ โดยเคร่งครัด หากพบว่ามีบุคคลตามข้อ 1.1 ข้อ 2.1 หรือข้อ 3.1 ให้แจ้ง เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เพื่อคัดกรองโรค แล้วบันทึกข้อมูลตามแบบรายงานแนบท้ายมาตรการนี้ทันที

 

 

5. ให้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน รายงานจำนวนบุคคลตามข้อ 1.1 ข้อ 2.1 ข้อ 3.1 ข้อ 5 ต่อนายอําเภอ ทุกวัน ก่อนเวลา 18.00 น. และให้นายอำเภอรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาทุกวัน เวลา 18.00 น. จนกว่า จะมีการเปลี่ยนแปลง

 

6. ให้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้คนในหมู่บ้านทราบว่ามีผู้เดินทางมาตามข้อ 1.1 ข้อ 2.1 ข้อ 3.1 ข้อ 4 พักอยู่กับครัวเรือนผู้ใด เพื่อให้บุคคลอื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จะได้ถือปฏิบัติในการเว้นระยะห่าง

 

7. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหมู่บ้านประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้น เพื่อให้ประชาชนในจังหวัด นครราชสีมาต้อง


7.1 ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 7.2 เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยให้อยู่ห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1 เมตร


7.3 หากพบว่ามีผู้ต้องกักตัว ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที 8. ให้ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เข้มงวดการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่

 

ทั้งนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 32 อำเภอ จ.นครราชสีมา พบผู้ติดเชื้อระลอกใหม่รวม 7 ราย ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับอาหารทะเล 4 ราย ทั้งขับรถรับอาหารทะเลจาก จ.สมุทรสาคร มาส่งที่ตลาดร่วมใจ ตรงข้ามห้างไอทีโคราชและตระเวนส่งตามตลาดและร้านอาหารในเมือง โคราช พ่อค้าขายอาหารทะเลที่ตลาดเทิดไท (ตาลคู่) แหล่งซื้อขายอาหารทะเลใหญ่ที่สุดในภาคอีสานตอนล่าง พ่อค้าเร่ขายอาหารทะเลตามตลาดนัดและอีก 3 ราย เป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง