รีเซต

เปิดคำสั่ง ‘ชัชชาติ’ ให้เผยข้อมูล กทม.ผ่านดิจิทัล ปชช.เข้าถึงฟรี ยกมาตรฐานราชการโปร่งใส

เปิดคำสั่ง ‘ชัชชาติ’ ให้เผยข้อมูล กทม.ผ่านดิจิทัล ปชช.เข้าถึงฟรี ยกมาตรฐานราชการโปร่งใส
มติชน
11 กรกฎาคม 2565 ( 12:37 )
69
เปิดคำสั่ง ‘ชัชชาติ’ ให้เผยข้อมูล กทม.ผ่านดิจิทัล ปชช.เข้าถึงฟรี ยกมาตรฐานราชการโปร่งใส

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ออกคำสั่งที่ 1564/2564 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลกรุงเทพมหานครเพื่อการเข้าถึงโดยระบบดิจิทัล ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โดยหนังสือดังกล่าวมีเนื้อหาความว่า

ด้วย พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำระบบบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างกันและจัดทำข้อมูลเปิด เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเสรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถนำไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาบริการและนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ได้ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความโปร่งสและเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย โดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน อันเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามมาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 จึงมีคำสั่งให้ทุกหน่วยงาน รวมทั้งหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร และบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เรื่อง ธรรมาภิบาล ข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ 1 โดยการจัดทำข้อมูลของกรุงเทพมหานครในฐานะทรัพย์สิน เพื่อการเปิดเผยข้อมูลเปิดของกรุงเทพมหานคร ต้องสอดคล้องกับนโยบายและกฎหมายที่ส่งเสริมความโปร่งใส การใช้ประโยชน์จากข้อมูล และการบูรณาการข้อมูลระหว่างกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานของรัฐอื่น และระหว่างกรุงเทพมหานครกับภาคเอกชน และประชาชน ทั้งนี้ โยบายข้อมูลเปิดต้องได้รับการปรับปรุงตามความจำเป็น

2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายข้อมูลเปิด (Open Data Policy) ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงกฎหมาย นโยบาย ความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับ ความมั่นคงของชาติ และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทุกด้าน

3. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร (Ministry Chief Information Officer : MCIO) และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำหน่วยงาน (Department Chief Information Officer : DCIO) ต้องรวบรวมและเผยแพร่เครื่องมือทางดิจิทัลและแนวปฏิบัติที่ดี ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันออกคำสั่งนี้ เพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถบูรณาการนโยบายนี้ไปสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมพันธกิจของกรุงเทพมหานครต่อไปได้ ทั้งนี้ ต้องปรับปรุงแหล่งรวบรวมเครื่องมือทางดิจิทัลและแนวปฏิบัติให้ทันสมัยอยู่ประจำ

4. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักการคลัง และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ต้องร่วมดำเนินการ กำหนดมาตรการในการสนับสนุนการบูรณาการข้อกำหนดนโยบายข้อมูลเปิด ซึ่งรวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันออกคำสั่งนี้ โดยอาจพัฒนาเป็นต้นแบบเอกสารหรือเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการของหน่วยงาน

5. ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร กำหนดเป้าหมายการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้แล้วเสร็จ และนำเสนอผู้บริหารของกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณา รวมทั้งร่วมกับทุกหน่วยงาน เพื่อกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ท้าทาย และแนวทางการติดตามความก้าวหน้าของหน่วยงานตามค่าเป้าหมาย ภายใน 90 วันนับถัดจากวันออกคำสั่งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินการตามนโยบายข้อมูลเปิด

6. ให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามข้อ 1-2 และข้อ 4 ภายใน 180 วันนับถัดจากวันออกคำสั่งนี้ และรายงานผลการดำเนินการ ตามค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด ตามข้อ 5 ทุก 90 วัน ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครทราบ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
(นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง