รีเซต

ผู้ว่าฯชุมพร สั่งล็อกดาวน์ บ้านเขาปีบ หลังพบเป็นพื้นที่เสี่ยงติดโควิดสูง

ผู้ว่าฯชุมพร สั่งล็อกดาวน์ บ้านเขาปีบ หลังพบเป็นพื้นที่เสี่ยงติดโควิดสูง
ข่าวสด
23 เมษายน 2563 ( 16:42 )
225
ผู้ว่าฯชุมพร สั่งล็อกดาวน์ บ้านเขาปีบ หลังพบเป็นพื้นที่เสี่ยงติดโควิดสูง

ผู้ว่าฯชุมพร สั่งล็อกดาวน์ ชุมชนบ้านเขาปีบ หลังพบเป็นพื้นที่เสี่ยงโควิดสูง ฝ่าฝืนคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ มีผล 23-30 เม.ย.

นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพร ลงนามในคำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 1471/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่ หมู่ที่ 6 (ชุมชนบ้านเขาปีป) ซอยสภากาแฟ ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร สรุปได้ว่า

1.เนื่องจากพื้นที่หมู่ที่ 6 (ชุมชนบ้านเขาปีป) ซอยสภากาแฟ ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 เพื่อป้องกันมิให้โรคนั้นแพร่โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมไปยังผู้อื่น จึงห้ามประชาชนเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่มีความจำเป็น หรือกรณีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

2.เพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 1 จึงกำหนดจุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 โดยมีจุดคัดกรองตั้งอยู่ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (ซอยสภากาแฟ) ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

3.ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพิจารณาตรวจคัดกรองบุคคลที่ผ่านจุดคัดกรองตามข้อ 2 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563

หากผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้ จะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ หรือเป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และคำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23-30 เมษายน 2563