อำเภอหนองเสือ สร้างความรู้การทำเจลล้างมือ-หน้ากากอนามัย ให้กับผู้นำชุมชน

อำเภอหนองเสือ สร้างความรู้การทำเจลล้างมือ-หน้ากากอนามัย ให้กับผู้นำชุมชน
77ข่าวเด็ด
30 มีนาคม 2563 ( 16:07 )
27
อำเภอหนองเสือ สร้างความรู้การทำเจลล้างมือ-หน้ากากอนามัย ให้กับผู้นำชุมชน

ปทุมธานี อำเภอหนองเสือ สร้างความรู้การทำเจลล้างมือ-หน้ากากอนามัย ให้กับผู้นำชุมชน ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 30 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 7 ตำบล 69 หมู่บ้าน เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในหมู่บ้าน สามารถทำได้ด้วยตนเอง และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองเสือมีหน้ากากใสในการป้องกันตนเองจาก ไวรัสโควิค 19

นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือกล่าวว่าสถานการณ์โรคระบาดจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องรับบทหนักแล้ว อำเภอเป็นหน่วยการปกครองระดับภูมิภาค รองมาจากจังหวัดก็ถือเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ได้รับบทบาทให้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาโรคระบาดในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งบทบาทหน้าที่นั้นได้ทำในหลายส่วน ทั้งการช่วยคัดครองป้องกันผู้ติดเชื้อ อบรมให้ความรู้ชาวบ้าน ตลอดจนฝึกอบรมทั้งการทำหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ อำเภอหนองเสือมีมาตรการควบคุมป้องกันโรคอย่าเข้มงวด

มีการฝึกปฏิบัติการจัดทำหน้ากากอนามัย และฝึกปฏิบัติการจัดทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือ โดยมีการอบรมให้แก่ผู้แทนประชาชนในพื้นที่โดยตรง ประกอบด้วย ผู้นำหมู่บ้าน (กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน) เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ( COVID-19 ) ที่ทุกครัวเรือนจะสามารถจัดทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เอง และสมาชิกในครัวเรือนมีหน้ากากอนามัยไว้ป้องกันโรค เพื่อสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยและจะดำเนินการเฝ้าระการวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน


ทั้งนี้ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ได้จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เพื่อมอบให้กำนัน ทั้ง 7 ตำบล ๆ ละ 2 เครื่อง เพื่อนำไปปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โควิค – 19 ในพื้นที่ทั้ง 7 ตำบล ของอำเภอหนองเสืออีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง