ศอญ.จิตอาสาพระราชทาน ติดตามความก้าวหน้า การแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

ศอญ.จิตอาสาพระราชทาน ติดตามความก้าวหน้า การแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน
77ข่าวเด็ด
27 มีนาคม 2563 ( 14:49 )
15
ศอญ.จิตอาสาพระราชทาน ติดตามความก้าวหน้า การแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

จังหวัดน่าน ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) ตรวจติดตามประเมินผลความก้าวหน้า การดำเนินงานระดับจังหวัดเพื่อ แก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 27 มีนาคม 2563 ที่หนองน้ำเดิม หมู่ที่ 2 ตำบลไร่นาหลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน  พ.ท.ธรรม์ มาลัยทอง หัวหน้าชุดประเมิน 4 A ตอนเหนือ  ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน โดยโรงเรียนจิตอาสา   ปฎิบัติหน้าที่ หัวหน้าชุดประเมิน 4 A ตอนเหนือ  ตรวจติดตามโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง

โดยประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ในระดับจังหวัด รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  และจิตอาสาในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบ  โดยกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

ตามแผนระยะที่ 1 ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือราษฎร์ ที่ประสบภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน ซึ่ง ในพื้นที่อำเภอสองแคว ได้จัดโครงการช่วยเหลือภัยแล้ง ในพื้นที่รวม 4 แห่ง ได้แก่ การการขุดลอกหนองน้ำเดิม และขุดบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ,3,5,6 ตำบลไร่นาหลวง    และการขุดลอกหนองน้ำเดิมและขุดบ่อบาดาล หมู่ที่ 3,5 การขุดลอกหนองน้ำเดิม หมู่ที่ 8,9 ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

จากนั้น หัวหน้าชุดประเมิน 4 A ตอนเหนือ และคณะ  ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ในพื้นที่ของอำเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน ในการขุดลอกห้วยโชคมะข่วง  เชื่อมต่อ หนองน้ำทรายแดง  เพื่อผันน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรของราษฎร หมู่ที่ 10 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย

และตรวจพื้นที่การซ่อมแซมท่อน้ำระบบประปา ในการต่อน้ำเข้าสู่ครัวเรือนให้แก่ราษฎร์ หมู่ที่ 8 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  ทั้งนี้ ยังสร้างความดีใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่เป็นอย่างมาก   ที่ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา  และหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้เข้ามาช่วยเหลือ

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้ร่วมกับ กระทรวงกลาโหม กรมกิจการพลเรือนทหารบก กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้ร่วมกันในการบูรณาการ  การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในมิติเชิงพื้นที่

รวมถึงขับเคลื่อนกลไกจิตอาสาสนับสนุน การป้องกันและลดผลกระทบจากภาวะขาดแคลนน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด  โดยนำเครื่องจักรกล ยานพาหนะออกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด   ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดอีกทั้ง เพื่อให้ราษฎร์ที่ประสบภัยแล้ง ได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง