TrueID

ตลาด อ.ต.ก. เปิดจุดขายไข่ไก่ราคาพิเศษ 15 ม.ค. 65 นี้

ตลาด อ.ต.ก. เปิดจุดขายไข่ไก่ราคาพิเศษ 15 ม.ค. 65 นี้
มติชน
14 มกราคม 2565 ( 21:17 )
16
ตลาด อ.ต.ก. เปิดจุดขายไข่ไก่ราคาพิเศษ 15 ม.ค. 65 นี้

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ จัดกิจกรรมไข่ไก่เพื่อประชาชน นำไข่ไก่สด สะอาด ปลอดภัย มาจำหน่ายในราคาเดียวกับหน้าฟาร์ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับขึ้นราคา โดยจำหน่ายไข่ไก่บรรจุถาดละ 30 ฟอง แบบคละเบอร์ ถาดละ 90 บาท เบอร์2 ถาดละ 96 บาท และเบอร์ 1 ถาดละ 102 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10.0 0 น. ณ ตลาดสด อ.ต.ก. บริเวณห้องประชาสัมพันธ์ โซนอาหารทะเล

กิจกรรมจำหน่ายไข่ไก่ในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกร เชื่อมโยงด้านการตลาด จากผู้ผลิตสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภคโดยตรง สอดรับนโยบาย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนภาคเกษตรสู่ความยั่งยืนภายใต้หลักตลาดนำการผลิต เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เกิดการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการแบบครบวงจร เรียนรู้และวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ