รีเซต

อ.นิติ จุฬาฯ ฟันธง คำร้องวินิจฉัยเก้าอี้ปธ.ศาลรธน. อยู่นอกเหนืออำนาจ กก.สรรหา

อ.นิติ จุฬาฯ ฟันธง คำร้องวินิจฉัยเก้าอี้ปธ.ศาลรธน. อยู่นอกเหนืออำนาจ กก.สรรหา
มติชน
17 มีนาคม 2565 ( 12:46 )
19
อ.นิติ จุฬาฯ ฟันธง คำร้องวินิจฉัยเก้าอี้ปธ.ศาลรธน. อยู่นอกเหนืออำนาจ กก.สรรหา

ข่าววันนี้ 17 มีนาคม  ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย นักวิชาการด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวแสดงความเห็นกรณีสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญยืนเรื่องคณะกรรมการสรรหาฯพิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของประธานศาลรัฐธรรมนูญวาระ ครบ 70 ปี โดย ระบุว่า

 

ประเด็นว่าด้วยการดำรงตำแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่กำลังถกเถียงกันอยู่นั้น ตามหลักการทางรัฐธรรมนูญ เราต้องแยกแยะให้ดีระหว่างการพ้นจากตำแหน่งตามวาระกรณีหนึ่ง และการพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นอีกกรณีหนึ่ง

 

อันที่จริง รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญฯ ก็มีการบัญญัติไว้ชัดเจนแล้วกรณีของท่านวรวิทย์ว่าเป็นเช่นไร แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เกิดความเห็นแตกต่างกันในที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จึงมีการเสนอเรื่องนี้ให้ทางเลขาธิการวุฒิสภาเสนอให้คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป

 

อย่างไรก็ดี มีประเด็นปัญหาที่อาจต้องทำความเข้าใจว่า จริงอยู่ที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีการสร้าง “กลไกใหม่” ขึ้นเพื่อวินิจฉัยปัญหาคุณสมบัติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรก (รัฐธรรมนูญ 40 และ 50 ไม่มี) แต่คณะกรรมการสรรหาฯ ก็มีขอบเขตของอำนาจหน้าที่ที่จำกัด กล่าวคือ จะมีอำนาจวินิจฉัยก็เฉพาะแต่ในประเด็นการพ้นจากตำแหน่งด้วยการขาดคุณสมบัติบางกรณี หรือมีลักษณะต้องห้าม หรือลาออกจากตำแหน่งเท่านั้น

 

“เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว นั่นหมายความว่า ปัจจุบันที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการส่งเรื่องไปให้เลขาธิการวุฒิสภาเพื่อส่งให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยกรณีท่านวรวิทย์ จึงอยู่ “นอกเหนืออำนาจ” ของคณะกรรมการสรรหาที่จะวินิจฉัยได้ เพราะไม่ใช่กรณีตามที่ผมกล่าวมาข้างต้นนั่นเองครับ”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง