ผวาโควิด! วุฒิสภา งดประชุม 1 สัปดาห์ หลัง ส.ว. ติดโควิด เผยพบผู้เสี่ยงสูง 9 ราย

ผวาโควิด! วุฒิสภา งดประชุม 1 สัปดาห์ หลัง ส.ว. ติดโควิด เผยพบผู้เสี่ยงสูง 9 ราย
มติชน
27 มิถุนายน 2564 ( 10:40 )
15
ผวาโควิด! วุฒิสภา งดประชุม 1 สัปดาห์ หลัง ส.ว. ติดโควิด เผยพบผู้เสี่ยงสูง 9 ราย

 

จากกรณี สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รายงานว่า ได้รับแจ้งจาก พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ ว่า ได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งปรากฏผล ติดเชื้อโควิด-19

 

 

 

ล่าสุด สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดเผยว่า เมื่อเวลา เวลา 14.00 น. วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 ได้มีการประชุมเป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ การประชุมวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการตามที่ประธานวุฒิสภามอบหมาย ซึ่งสรุปมติสําคัญมีดังนี้

 

 

 

จากการสอบสวนย้อนหลัง 14 วัน คือ วันที่ 9 – 25 มิถุนายน พบว่า พลเอกเลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการต่างๆ ผ่านระบบการประชุม อิเล็กทรอนิกส์ (Online) สําหรับการประชุมวุฒิสภา จากนั้นเมื่อวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน ได้ลาการประชุมวุฒิสภา สําหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่ 22-23  มิถุนายน ได้เดินทางมาประชุม แต่เนื่องจากเพื่อเป็นการลดความแออัดจึงได้ไปรับฟังการประชุมนอกห้องประชุมรัฐสภา ส่วนการประชุมร่วมกันรัฐสภาในวันที่ 24 มิถุนายน ได้ลาการประชุม

 

 

 

หลังตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีผู้เกี่ยวข้องซึ่งมีความเสี่ยงสูง จํานวน 9 ราย ประกอบด้วย สมาชิกวุฒิสภา 2 ราย และบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 6 ราย และข้าราชการบํานาญ 1 ราย ซึ่งบุคลากรในส่วนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีคําสั่งให้ข้าราชการดังกล่าวให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ รวมถึงดําเนินการเร่งตรวจหาเชื้อในผู้มีความเสี่ยงดังกล่าวตามมาตรการและคําแนะนําของกรมควบคุมโรค โดยกําหนดผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงที่รับ เชื้อสูง/ความเสี่ยงที่มีการรับเชื้อต่ำ ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค

 

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเห็นควรกราบเรียนเสนอประธานวุฒิสภาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

 

 

(1) เห็นควรให้งดการประชุมวุฒิสภา การประชุมกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ และคณะกรรมการทุกคณะ รวมถึงการให้งดการประชุมทาง Online รวม จํานวน 1 สัปดาห์ คือ ระหว่าง วันที่ 28 มิถุนายน – วันที่ 2 กรกฎาคม 

 

 

(2) เห็นควรกําหนดมาตรการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชิงรุก ดังนี้

 

 

(2.1) ขอความร่วมมือจากสมาชิกวุฒิสภางดการเข้าใช้พื้นที่ห้องทํางานประธานกรรมาธิการ และห้องทํางานสมาชิกวุฒิสภา

 

 

(2.2) ให้ข้าราชการและบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามาปฏิบัติราชการภายในอาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาน้อยที่สุด นอกเหนือจากการ Work From Home ยกเว้นมีราชการจําเป็นเร่งด่วนเฉพาะทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม

 

 

(2.3) ให้สํานักงานเลขาการวุฒิสภาดําเนินการฆ่าเชื้อทําความสะอาด (Big Cleaning) ตามมาตรการและคําแนะนําของกรมควบคุมโรค

 

 

อนึ่ง คณะกรรมการจะมีการประชุมประเมินสถานการณ์และทบทวนมาตรการในการดําเนินการกําหนด แนวทางบริหารจัดการการประชุมวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ทุกสัปดาห์และเสนอความเห็นเพื่อกราบเรียน ประธานวุฒิสภา พิจารณา ต่อไป

 

 

ในการนี้ ประธานวุฒิสภาได้พิจารณารายงานรวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ของคณะกรรมการตามที่เสนอดังกล่าวแล้ว ประธานวุฒิสภาได้มีดําริให้ความเห็นชอบ และได้มีคําสั่งมอบหมาย ให้ทางสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พิจารณาดําเนินการต่อไป

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง