ผุด 'ThailandPlus' แอปพลิเคชันสำหรับนักท่องเที่ยวปลอดโควิด-19

ผุด 'ThailandPlus' แอปพลิเคชันสำหรับนักท่องเที่ยวปลอดโควิด-19
มติชน
12 ตุลาคม 2563 ( 10:40 )
280
ผุด 'ThailandPlus' แอปพลิเคชันสำหรับนักท่องเที่ยวปลอดโควิด-19

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ร่วมกับสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) สพร. หรือดีจีเอ พร้อมหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดึงเทคโนโลยีหนุนการท่องเที่ยวช่วยผลักดันเศรษฐกิจภายในประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไปได้ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวปลอดโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้ประชาชน ด้วยการร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชัน ThailandPlus ที่สามารถระบุความเสี่ยง ติดตาม แจ้งเตือน นักท่องเที่ยว และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตั้งแต่ประเทศต้นทาง

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า รัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องความกังวลการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และปัญหาปากท้องของประชาชน เพื่อเพิ่มความมั่นใจหลังมีมติ ครม. อนุมัติหลักการแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA (STV) จึงมีมาตรการสาหรับการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 นักท่องเที่ยวด้วยการให้นักท่องเที่ยวโหลด แอปพลิเคชัน ThailandPlus ก่อนเข้าประเทศ และเมื่อมาถึงประเทศไทยก็ให้เข้าสู่กระบวนการกักตัว 14 วัน ตามขั้นตอนต่างๆ ที่รัฐบาลได้วางแนวทางไว้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชนดีขึ้นไปพร้อมๆ กันได้

 

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเอส กล่าวว่า ประเทศไทยถือว่าประสบความสาเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ให้ขยายวงกว้างซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชาติจนเป็นที่ชื่นชมของนานาประเทศ แต่เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเริ่มอนุญาตให้นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ ตลอดจนกลุ่มบุคคลตามประกาศจาก ศบค. เดินทางเข้า – ออกประเทศไทยได้แล้ว เราจึงจาเป็นต้องมีเครื่องมือในการติดตาม เฝ้าระวัง ชาวต่างชาติเพื่อใช้ตรวจสอบและประเมินระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากสถานที่ต่างๆ โดยเน้นถึงเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสาคัญจึงร่วมมือกันผลักดันแอปพลิเคชัน ThailandPlus ให้เกิดขึ้น

 

แอปพลิเคชัน ThailandPlus นี้เป็นแอปพลิเคชันสาหรับนักท่องเที่ยวที่ยื่นความจานงขอเข้าประเทศผ่านกระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญในประเทศต้นทางจะเป็นผู้ให้ข้อมูลในการติดตั้งแอปพลิเคชัน ThailandPlus เมื่อเดินทางมาถึงด่านคัดกรองตรวจควบคุมโรค ก็จะตรวจสอบการลงแอปพลิเคชัน และแจ้งให้ทราบว่านักท่องเที่ยวต้องใช้แอปพลิเคชัน ThailandPlus ตลอดระยะเวลาการท่องเที่ยวในประเทศ ผ่านเทคโนโลยีจีพีเอส และบลูทูธ ในการติดตามตาแหน่งของนักท่องเที่ยว ซึ่งแอปนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายและมุ่งประสิทธิผลในการประเมินความเสี่ยงของนักท่องเที่ยว โดยไม่ให้กระทบต่อสิทธิเสรีภาพและข้อมูลส่วนบุคคล

 

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี กล่าวว่า การมีแอปพลิเคชัน ThailandPlus นี้นับเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรมประชาสัมพันธ์ จะช่วยประชาสัมพันธ์ผู้เดินทางและบริษัทตัวแทนนาเที่ยว ถึงมาตรการป้องกัน และขั้นตอนการปฏิบัติตน ก่อนเดินทางมายังประเทศไทย และการติดตั้งแอป ด้านกระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบหมายสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ณ ประเทศต้นทาง ประชาสัมพันธ์เรื่องการติดตั้งและการใช้งานแอป เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะทำหน้าที่ตรวจสอบการติดตั้งและเปิดใช้งานแอป ในมือถือของผู้เดินทาง

 

กรมควบคุมโรคบริหารจัดการศูนย์ติดตามและประสานงานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของแอป ที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังโควิด-19 สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงดีอีเอส ออกนโยบายความเป็นส่วนตัวให้สอดคล้องถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศ และตารวจท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะคอยให้ข้อมูลผู้เดินทาง เรื่องวิธีการใช้งานและการแก้ปัญหาเบื้องต้นของระบบ ThailandPlus ผ่านคอลเซ็นเตอร์ 1155 เป็นต้น

 

นายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยกำรสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า แอป ThailandPlus เป็นแอปที่ใช้งานง่าย เมื่อนักท่องเที่ยวดาวน์โหลดแล้วก็สามารถลงทะเบียน โดยกรอก Certificate Of Entry (COE) ตามเอกสาร และหมายเลข Passport เพียงเท่านี้ก็ช่วยอานวยความสะดวกให้ท่องเที่ยวประเทศไทยได้อย่างสบายใจทั้งผู้มาเยือนแล้วเจ้าบ้านที่คอยให้การต้อนรับได้แล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง