ซูเปอร์โพล ชี้โควิดรอบใหม่ ทำคนทุกข์หนัก ไม่พอกินพอใช้ เสียหายมากที่สุด

ซูเปอร์โพล ชี้โควิดรอบใหม่ ทำคนทุกข์หนัก ไม่พอกินพอใช้ เสียหายมากที่สุด
ข่าวสด
18 เมษายน 2564 ( 16:35 )
50
ซูเปอร์โพล ชี้โควิดรอบใหม่ ทำคนทุกข์หนัก ไม่พอกินพอใช้ เสียหายมากที่สุด

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ ชี้โควิด รอบใหม่ ทำคนทุกข์หนัก ไม่พอกินพอใช้ เสียหายมากถึงมากที่สุด โดยเฉพาะในโซนสีแดง มีเพียงส่วนน้อยเหลือกิน เหลือใช้ อยู่ได้สบาย

 

วันที่ 18 เม.ย.64 ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอ
ผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ล้มและลุกทันที กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนิน
โครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 1,506 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 12 – 17 เม.ย.64

 

พบว่า เกินกว่า 1 ใน 3 ระบุเงินในกระเป๋าช่วงโควิดรอบใหม่ ไม่พอกิน ไม่พอใช้ ทุกข์หนักมากถึงมากที่สุด ในขณะที่ ร้อยละ 31.2 ระบุ ไม่ค่อยพอกิน ไม่ค่อยพอใช้ ร้อยละ 25.6 ระบุพออยู่ พอกิน และร้อยละ 7.6 ระบุ เหลือกิน เหลือใช้ อยู่ได้สบาย

 

ที่น่าพิจารณาคือ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในช่วงระบาดโควิดรอบใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 77.7
ระบุ เชิดชูบุคลากรทางการแพทย์และ อสม. กระทรวงสาธารณสุข ทำงานดี เสียสละ รองลงมาคือ ร้อยละ 64.6 ระบุ การทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด น่าเชื่อถือ

 

ร้อยละ 62.6 ระบุ มีการทุจริตในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ในจังหวัดทำโควิดแพร่เชื้อ ร้อยละ 61.8 ระบุ มีความเคร่งครัดบังคับใช้กฎหมายป้องกันโควิดในระดับจังหวัด

 

ร้อยละ 60.7 ระบุ การบริหารจัดการปัญหาโควิด โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และหน่วยอื่น ๆ ทำได้ดี ร้อยละ 60.5 ระบุ คุณภาพการให้บริการจากเจ้าหน้าที่รัฐ โดยรวมดี

 

ร้อยละ 59.8 ระบุ คุณภาพการให้บริการเอาใจใส่ลูกค้าของธุรกิจต่าง ๆ โดยรวมดี ร้อยละ 59.8 เช่นกัน ระบุ การทำงานของผู้บังคับการตำรวจจังหวัด น่าเชื่อถือ ร้อยละ 58.7 ระบุ นักการเมืองลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน และร้อยละ 51.3 ระบุ ผลผลิตทางการเกษตรและธุรกิจด้านการเกษตรดี

 

นอกจากนี้ ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 60.5 ระบุ ผลกระทบ ความเสียหาย ในช่วงโควิด
รอบใหม่อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 35.7 ระบุปานกลาง และร้อยละ 3.8 ระบุน้อย ถึง น้อยที่สุด

 

อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 54.9 ระบุความเป็นไปได้ โอกาสลุกขึ้นทำมาหากินต่อ ฟื้นตัวได้มากถึง มากที่สุด ร้อยละ 34.2 ระบุปานกลาง และร้อยละ 10.9 ระบุน้อยถึงน้อยที่สุด

 

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ปัญหาโควิดเป็นวิกฤตของชาติ ผลโพลนี้ชี้ให้เห็นว่า ในช่วงสถานการณ์การระบาดรอบใหม่นี้ ประชาชนกว่า 1 ใน 3 เดือดร้อนและได้รับผลกระทบหนักอย่างไรก็ตาม เราทุกคนในสังคม ต้องช่วยเหลือกันเดินหน้าผ่านทั้งปัญหาปากท้องและการควบคุมโรคร่วมกันไปให้ได้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง