ดีอีเอส สรุปผลต่อต้านข่าวปลอม พบหมวดหมู่นโยบายรัฐสูงสุด

ดีอีเอส สรุปผลต่อต้านข่าวปลอม พบหมวดหมู่นโยบายรัฐสูงสุด
TNN ช่อง16
24 กันยายน 2564 ( 13:23 )
5
ดีอีเอส สรุปผลต่อต้านข่าวปลอม พบหมวดหมู่นโยบายรัฐสูงสุด

ภาพจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


รายงานผลการดำเนินการตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ และการดำเนินการด้านข่าวปลอม ประจำวันจันทร์ที่ 13 –วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 


สรุปคำสั่งศาล ในช่วงวันที่ 13 – 19 กันยายน 2564  คำสั่งศาลให้ปิดกั้นหรือลบข้อมูล จํานวน 6 คําสั่งศาล รวม 147 URLs  ศาลรับคำร้องและอยู่ระหว่างการนัดไต่สวน จํานวน - คําร้อง รวม - URLs 


จำนวนคำร้องที่อยู่ระหว่างการนัดไต่สวน สะสม 8 คำร้อง รวม 152 URLs ดังนี้ - คําร้องที่ยื่นต่อศาลเดือนมีนาคม 2564 จํานวน 1 คําร้อง รวม 36 URLs - คําร้องที่ยื่นต่อศาลเดือนมิถุนายน 2564 จํานวน 1 คําร้อง รวม 3 URLs - คําร้องที่ยื่นต่อศาลเดือนกรกฎาคม 2564 จํานวน 4 คําร้อง รวม 53 URLs - คําร้องที่ยื่นต่อศาลเดือนกันยํายน 2564 จํานวน 2 คําร้อง รวม 60 URLs 


สรุปการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ในช่วงวันที่ 13 – 19 กันยายน 2564  จํานวน 5 URLs แบ่งเป็น  ผู้กระทํา ความผิดทาง Facebook จำนวน 4 URLs  ผู้กระทํา ความผิดทาง Twitter จำนวน 1 URL  โดยบัญชีรายชื่อผู้กระทําความผิด ได้แก่ บัญชีเฟซบุ๊ก:  อาทิ  คณะราษฎรไทย ฝรั่งเศส Free Thai Movement in France บัญชีทวิตเตอร์: นังหมูทุนนิยม III @buaysucker 


การคัดกรอง ตรวจสอบ และแก้ไขข่าวปลอมหรือข้อมูลเท็จ ในช่วงวันท่ี 13 – 19 กันยายน 2564 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตรวจสอบข้อมูล จํานวน 133 เรื่อง 

ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 72 เรื่อง  เป็น ข่าวปลอม 20 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 11 เรื่อง และข่าวจริง 41 เรื่อง โดยมีหมวดหมู่ ท่ีพบเบาะแสข่าวปลอมมากที่สุด ดังนี้


อันดับที่ 1 หมวดหมู่นโยบายรัฐฯ จํานวน 69 เรื่อง ทั้งหมด 127 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 52 


อันดับท่ี 2 หมวดหมู่สุขภาพ อันดับท่ี 3 หมวดหมู่เศรษฐกิจ อันดับที่ 4 หมวดหมู่ภัยพิบัติ 


จํานวน 58 เรื่อง ทั้งหมด 102 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 44 จํานวน 3 เรื่อง ท้ังหมด 6 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 2 จํานวน 3 เรื่อง ท้ังหมด 5 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 2 


เช่น  พนักงานไปรษณีย์ จัด ส่งพัสดุที่ไม่ระบุชื่อผู้ส่งผู้รับ พร้อมทั้งบังคับรับ   กรณีข่าวปลอม พบตํารวจ สน.ทองหล่อ เสียชีวิต หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2  ข่าวปลอมเตือนเฝ้าระวังใน 24 ชม. จะเกิดแผ่นดินไหว ดินถล่ม น้ําท่วม และน้ําป่า


ประสานงานหน่วยงานเจ้าของเรื่องให้มาร้องทุกข์ดำเนินคดีต่อผู้กระทาความผิด และมีหนังสือ ขอทราบผลการพิจารณาดำเนินคดีต่อผู้กระทาความผิด จํานวน 46 เรื่อง ดังนี้ 


แจ้งความแล้วและศาลมีคําส่ังให้ตรวจค้น 2 เรื่อง - แจ้งความแล้ว 9 เรื่อง ไม่แจ้งความ 6 เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ 29 เรื่อง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง