หนังสือเดินทางรุ่นใหม่เพิ่มอักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา

หนังสือเดินทางรุ่นใหม่เพิ่มอักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา
มติชน
21 สิงหาคม 2563 ( 18:36 )
107
หนังสือเดินทางรุ่นใหม่เพิ่มอักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา

นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล ร่วมกับนายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายอภิรมย์ น้อยอ่ำ ประธานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด และผู้บริหารกรมการกงสุล ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการออกแบบ การผลิต และการติดแผ่นใสพิมพ์อักษรเบรลล์ข้อมูลหนังสือเดินทาง” ระหว่างนายจาตุรนต์ ไชยะคำ รองอธิบดีกรมการกงสุล กับนางเสาวณี สุวรรณชีพ รองประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มผู้พิการทางสายตา ให้สามารถอ่านข้อมูลบนหนังสือเดินทำงของตนเองได้ ซึ่งประกอบด้วย เลขที่หนังสือเดินทาง คำนำหน้าชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) วันที่ออกหนังสือเดินทาง และวันที่หมดอายุ โดยผู้ร้องที่เป็นผู้พิการทางสายตาสามารถแจ้งความประสงค์ขอให้มีข้อมูลหนังสือเดินทางเป็นอักษรเบรลล์ในขณะยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางกับกรมการกงสุล เพื่อประสานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ผลิตแผ่นใสที่พิมพ์อักษรเบรลล์ข้อมูลหนังสือเดินทางของผู้ร้องและนำมาติดลงบนปกหน้าด้านในของหนังสือเดินทางและจัดส่งให้ผู้ร้องต่อไป
ประเทศไทยเป็นประเทศลำดับต้น ๆ ของโลกที่มีการติดอักษรเบรลล์ในหนังสือเดินทางให้แก่ประชาชนผู้พิการทางสายตา ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของกรมการกงสุลในการพัฒนาการให้บริการประชาชนด้านกงสุลสู่ Smart & Best Service

ข่าวที่เกี่ยวข้อง