รีเซต

ทุบสถิติ! ครัวเรือนไทย เป็นหนี้เฉลี่ย164,055 บาท อีสานมีหนี้เกินรายได้8.8เท่า

ทุบสถิติ! ครัวเรือนไทย เป็นหนี้เฉลี่ย164,055 บาท อีสานมีหนี้เกินรายได้8.8เท่า
มติชน
22 ตุลาคม 2563 ( 18:41 )
136
ทุบสถิติ! ครัวเรือนไทย เป็นหนี้เฉลี่ย164,055 บาท อีสานมีหนี้เกินรายได้8.8เท่า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์(สนค.) ได้ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์หนี้สินครัวเรือนและผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าไทย พบว่า ภาพรวมหนี้ครัวเรือนไทย ไตรมาส2/2563 มีมูลค่า 13.59 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.8% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน แต่เป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงต่อเนื่อง นับจากไตรมาสสอง2562 แต่อย่างไรก็ตาม สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปีนี้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน และรายได้ ทำให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพี ไตรมาส2/2563 สูงถึง 83.8% สูงสุดในรอบ 18 ปี และเปรียบประเทศอื่นๆ ไทยมีสัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อจีดีพี เป็นอันดับที่ 13 ของโลก และอันดับ 2 ของอาเซียน รองจากมาเลเซีย นอกจากนี้ คุณภาพหนี้สินครัวเรือนของไทยลดลง กล่าวคือสัดส่วนหนี้เสีย(เอ็นพีแอล)เพิ่มสูงขึ้น

 

ทั้งนี้ ครัวเรือนไทยที่เป็นหนี้มีประมาณ 10 ล้านครัวเรือน คิดเป็น 45.2% ครัวเรือนทั้งหมด มีหนี้สินเฉลี่ย 164,055 บาทต่อครัวเรือน เมื่อเปรียบเทียบรายภาค ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้สูงสุด (8.8เท่า) และเมื่อเปรียบเทียบรายอาชีพ ครัวเรือน ผู้ถือครองทำการเกษตร เช่าที่ดิน/ทำฟรี มีสัดส่วนหนี้ต่อรายได้สูงสุด(11.2เท่า)

 

ในผลศึกษาฯพบอีกว่า หนี้สินครัวเรือนส่วนใหญ่ 82.1% เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล ขณะที่สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจคิดเป็น 17.9% ของหนี้สินครัวเรือนทั้งหมด โดยสินเชื่อส่วนบุคคลขยายตัวในอัตราชะลอลง จาก 4.4% เป็น 4.2% ขณะที่สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจขยายตัวจาก 1.7% ในไตรมาสแรกปีนี้ เป็น 2.5% ในไตรมาสสอง โดยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์มีสัดส่วนมากที่สุด 41.4% รองลงมาคือสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภค และสินเชื่อยานยนต์ หากเทียบย้อนหลัง 10 ปีที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นของหนี้สินครัวเรือนถูกขับเคลื่อนโดยเพื่ออุปโภคบริโภค และหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย เป็นหลัก ไม่ใช่หนี้เพื่อทำธุรกิจ โดยแนวโน้มการเติบโตหนี้ครัวเรือนระยะต่อไป มีปัจจัยไม่แน่นอนสูง ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

 

ในผลศึกษาฯ พบอีกว่า หนี้สินครัวเรือนทำให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัว และกระทบภาคการค้า ซึ่งปัจจัยสำคัญจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง