รีเซต

"ครม." ทุ่ม 1.8 พันล้าน ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค-การเกษตร 138 รายการ

"ครม." ทุ่ม 1.8 พันล้าน ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค-การเกษตร 138 รายการ
มติชน
8 มิถุนายน 2564 ( 16:56 )
81
"ครม." ทุ่ม 1.8 พันล้าน ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค-การเกษตร 138 รายการ

 

 

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 8 มิถุนายน นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. อนุมัติโครงการปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร ของกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 138 รายการ กรอบวงเงิน 1,826.5307 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการปรับปรุง พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร ในพื้นที่เกษตรน้ำฝนนอกเขตชลประทาน สนับสนุนกระบวนผลิตของเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำคัญไว้รองรับความมั่นคงในชุมชนด้านการบรรเทาอุทกภัย/ภัยแล้ง มีความปลอดภัยใสสะอาด เป็นห่วงโซ่สำคัญด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตภาคเกษตรกรรม สำหรับประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร และเกษตรกร/กลุ่มผู้ใช้น้ำ โดยจะดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนา อนุรักษ์ ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติ การจัดทำระบบส่งน้ำสู่พื้นที่การเกษตร (Farm Layout) ครอบคลุมพื้นที่สำคัญ 138 แห่ง ประกอบด้วย (1) งานขุดลอก 118 รายการ (2) งานระบบส่งน้ำ 7 รายการ และ (3) งานซ่อมแซม 18 รายการ

 

 

“กรมทรัพยากรน้ำคาดหวังว่า จะมีแหล่งน้ำได้รับการปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตรในพื้นที่เกษตรน้ำฝนนอกเขตชลประทาน จำนวน 138 แห่ง จุกักเก็บน้ำได้ 89.44 ล้านลูกบาศก์เมตร และครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 32,774 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 92,735 ไร่ รวมทั้งยังมีการจ้างแรงงานในโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำจำนวน 4,123 ราย อีกด้วย”นายอนุชากล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง