รีเซต

แล้ววันนั้นก็มาถึง 20 กค.กลุ่มเปราะบางรับเยียวยาโควิด จ่ายรวดเดียว 3 พัน

แล้ววันนั้นก็มาถึง 20 กค.กลุ่มเปราะบางรับเยียวยาโควิด จ่ายรวดเดียว 3 พัน
มติชน
18 กรกฎาคม 2563 ( 08:53 )
37
แล้ววันนั้นก็มาถึง 20 กค.กลุ่มเปราะบางรับเยียวยาโควิด จ่ายรวดเดียว 3 พัน

 

การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ทั้งกลุ่มอาชีพอิสระและกลุ่มเกษตรกรได้รับกันไปเรียบร้อยเดือนละ 5 พัน บาทเป็นเวลา 3 เดือน แต่ยังมีกลุ่มคนปราะบางตกค้าง รอคอยความช่วยเหลือ ล่าสุด กรมบัญชีเตรียมโอนเงินให้แล้ว โดยเมื่อวันที่ 17กรกฎาคม น.ส.วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ช่วยเหลือและเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีผู้ได้รับสิทธิ ประกอบด้วย เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และมีเงื่อนไขสำคัญคือ ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม) โดยผู้มีสิทธิจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563) รวมเป็นเงิน 3,000 บาท/คน ซึ่งจ่ายครั้งเดียวในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

 

“กรมบัญชีกลางได้หารือกับสำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางในการจ่ายเงินเยียวยามาตรการดังกล่าว พร้อมทั้งได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้มีสิทธิ โดยจะโอนไปยังบัญชีของผู้มีสิทธิที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือน กรณีผู้มีสิทธิที่เคยรับเงินอุดหนุนเป็นเงินสด กรมบัญชีกลางจะโอนเงินไปยังหน่วยงานเดิมที่เคยจ่ายเงินอุดหนุนรายเดือน เพื่อให้หน่วยงานนั้น นำเงินไปจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิต่อไป” น.ส.วิลาวรรณ กล่าว