รีเซต

'ชัชชาติ' ลงนามแบ่งงานให้ 4 รองผู้ว่าฯ 'จักกพันธุ์' คุมการเงิน-เทศกิจ

'ชัชชาติ' ลงนามแบ่งงานให้ 4 รองผู้ว่าฯ 'จักกพันธุ์' คุมการเงิน-เทศกิจ
มติชน
3 มิถุนายน 2565 ( 08:50 )
54
'ชัชชาติ' ลงนามแบ่งงานให้ 4 รองผู้ว่าฯ 'จักกพันธุ์' คุมการเงิน-เทศกิจ

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. ได้ลงนามในคำสั่งมอบหมาย และมอบอำนาจให้รองผู้ว่าฯกทม. สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าฯ กทม. ทั้ง 4 คน มอบหมายให้ นายจักพพันธุ์ ผิวงาม มีอำนาจในการสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ ดังนี้ สำนักงบประมาณกท สำนักการคลัง สำนักเทศกิจ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการคลัง ฝ่ายรายได้ ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

 

รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล มีอำนาจในการสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ ดังนี้ สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจร และขนส่ง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด สำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายโยธา

 

ผศ.ทวิดา กมลเวชช มีอำนาจในการสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ ดังนี้ สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

 

ส่วนนายศานนท์ หวังสร้างบุญ มีอำนาจในการสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ ดังนี้ สำนักการศึกษา สำนักพัฒนาสังคม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และฝ่านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

โดยให้นายจักกพันธุ์ เป็นรองผู้ว่าฯ กทม.อันดับ 1 ตามด้วย นายวิศณุ อันดับ 2 น.ส.ทวิดา อันดับ3 และ นายศานนท์ อันดับ4 ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.65 เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง