ผู้ว่าฯภูเก็ต สั่งปิดเมือง! เข้า-ออกได้เฉพาะทางอากาศ 30 วัน เริ่มเที่ยงคืนนี้ สกัดโควิด-19

ผู้ว่าฯภูเก็ต สั่งปิดเมือง! เข้า-ออกได้เฉพาะทางอากาศ 30 วัน เริ่มเที่ยงคืนนี้ สกัดโควิด-19
77ข่าวเด็ด
29 มีนาคม 2563 ( 16:21 )
5
ผู้ว่าฯภูเก็ต สั่งปิดเมือง! เข้า-ออกได้เฉพาะทางอากาศ 30 วัน เริ่มเที่ยงคืนนี้ สกัดโควิด-19

ภูเก็ต – ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต สั่งปิดช่องทางเข้า-ออก เหลือเฉพาะทางเดินอากาศ ตั้งแต่ 00.00 น. 30 มี.ค.-30 เม.ย.63

วันที่ 29 มี.ค.2563 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต และผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ลงนามในประกาศจังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ 11/2563 เรื่อง ปิดช่องทางเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต

โดยสั่งปิดช่องทางเข้า-ออก จ.ภูเก็ต ยกเว้นช่องทางเดินอากาศ ตั้งแต่เวลา 00.00 น. คืนนี้ (30 มี.ค.-30 เม.ย.63) จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น มีเนื้อหา ดังนี้

1.ปิดช่องทางบก
ด่านตรวจจังหวัดภูเก็ต (ท่าฉัตรไชย) ห้ามยานพาหนะทุกชนิด และบุคคลเข้า-ออก ยกเว้นยานพาหนะสําหรับการขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภค-บริโภค แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือแพทย์ ยานพาหนะกู้ชีพกู้ภัย รถพยาบาล รถฉุกเฉินทางการแพทย์ รถที่ใช้สําหรับภารกิจของทางราชการ รถขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์ ทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุญาตยกเว้นหรือผ่อนผัน ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ โดยเคร่งครัด

2.ปิดช่องทางน้ำ
♦ช่องทางเข้า-ออก ทางน้ำระหว่างประเทศ โดยห้ามเรือทุกชนิดและบุคคล เข้า–ออก ยกเว้นเรือบรรทุกสินค้า ขนส่งสินค้าตามความจําเป็น เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว โดยไม่อนุญาตให้ลูกเรือและ/หรือ คนประจําเรือลงจากเรือโดยเด็ดขาด

♦ช่องทางเข้า-ออก ทางน้ำระหว่างจังหวัด ห้ามเรือทุกชนิดและบุคคล เข้า-ออก ยกเว้นเรือสําหรับการขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง เรือกู้ชีพและขนส่งเครื่องมือแพทย์ เรือพยาบาล เรือฉุกเฉินทางการแพทย์ เรือที่ใช้สําหรับภารกิจของทางราชการ ทั้งนี้ ผู้ควบคุมเรือและเจ้าหน้าที่ประจําเรือ ซึ่งจําเป็นต้องลงจากเรือ ต้องผ่านกระบวนการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อที่ทางราชการกําหนด

ทั้งนี้ การถือปฏิบัติตามข้อ 1 และข้อ 2 ไม่รวมถึงบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผัน ดังต่อไปนี้

1.เป็นกรณีหรือผู้มีเหตุยกเว้น ตามที่นายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไข สถานการณ์ฉุกเฉินกําหนด หรืออนุญาตตามความจําเป็น โดยอาจกําหนดเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลาก็ได้

2.เป็นบุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาล ที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต หรือหน่วยงานของประเทศอื่น ตามที่กระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุญาตตามความจําเป็น ตลอดจนบุคคลในครอบครัวบุคคลดังกล่าว โดยติดต่อกระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

บุคคลซึ่งได้รับการยกเว้น หรือผ่อนผัน ตามข้อ 1-2 ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่า มีสุขภาพ เหมาะสมต่อการเดินทาง ซึ่งได้รับการตรวจรับรอง หรือ ออกให้ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเมื่อเข้าในพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตแล้ว ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกําหนดโดยเคร่งครัด และเจ้าหน้าที่ประจําด่านมีอํานาจปฏิเสธไม่ให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ตรวจพบ หรือ ต้องสงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ยินยอมให้ตรวจ เดินทางเข้าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม-วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง