กก.ประมงชุมพร ยกเลิกเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ สระน้ำหน้าสำนักสงฆ์บ้านน้ำฉา เพื่อประโยชน์แก่ชุมชน

กก.ประมงชุมพร ยกเลิกเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ สระน้ำหน้าสำนักสงฆ์บ้านน้ำฉา เพื่อประโยชน์แก่ชุมชน
มติชน
11 สิงหาคม 2564 ( 13:56 )
7
กก.ประมงชุมพร ยกเลิกเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ สระน้ำหน้าสำนักสงฆ์บ้านน้ำฉา เพื่อประโยชน์แก่ชุมชน

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ ศาลากลางจังหวัดชุมพร นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โปรแกรม ZOOM เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาด้านการประมงของจังหวัดชุมพรตามอำนาจหน้าที่

 

 

 

โดยคณะกรรมการได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบการในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1.ยกเลิกการกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดชุมพร บริเวณสระน้ำหน้าสำนักสงฆ์บ้านน้ำฉา หมู่ 5 ต.ครน อ.สวี ตามที่ชาวบ้านในพื้นที่ร้องขอ และได้ผ่านการทำประชาพิจารณ์หมู่บ้าน ที่เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศการกำหนดเขตพื้นที่ เนื่องจากสภาพพื้นที่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ไม่เหมาะที่จะกำหนดเป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำต่อไป และนำพื้นที่ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในด้านที่เหมาะสม เช่น เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การประปาหมู่บ้าน ฯลฯ

 

 

 

2.กรณีปัญหาการทำประมงหอยกันหนู พื้นที่ อ.ทุ่งตะโก เนื่องจากมีบุคคลต่างถิ่นจาก จ.ระนอง และ จ.พังงาเข้ามาทำการประมงหอยกันหนูเป็นจำนวนมาก อาจเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรหอยกันหนูและป่าชายเลน ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบขอให้ฝ่ายเลขานุการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใด ภายใต้กฎหมายฉบับใด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์กับชุมชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

 

 

โดยขอให้อำเภอทุ่งตะโกแจ้งท้องถิ่นเฝ้าระวัง และแจ้งเตือนการเข้าทำประมงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายได้ จนกว่าจะหาแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรม

 

 

และ 3.ขอให้ฝ่ายเลขานุการเสนอให้มีผู้แทนสมาคมประมงจังหวัดชุมพรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชุมพร กรณีมีสถานการณ์เกี่ยวกับโรคโควิด-19 เพื่อสะท้อนปัญหาและร่วมหาแนวทางป้องกัน แก้ไขได้ตรงประเด็นต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง