รีเซต

เช็กเลย!! เปิด 3 มาตรการ 'ภาษี-ค่าธรรมเนียม' ช่วย ปชช.จากพิษโควิด-19

เช็กเลย!! เปิด 3 มาตรการ 'ภาษี-ค่าธรรมเนียม' ช่วย ปชช.จากพิษโควิด-19
มติชน
27 มกราคม 2564 ( 08:39 )
31
เช็กเลย!! เปิด 3 มาตรการ 'ภาษี-ค่าธรรมเนียม' ช่วย ปชช.จากพิษโควิด-19

เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 มกราคม ได้มีมติเห็นชอบมาตรการด้านภาษี และค่าธรรมเนียม เพื่อบรรเทาผลความเดือดร้อนให้กับประชาชน จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

 

1.มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (มาตรการลดภาษีที่ดินฯ) เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และสังคม ต่อประชาชนและผู้ประกอบการที่เป็นผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากไม่สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ตามปกติ โดยให้ลดภาษีในอัตรา 90 % ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ.2564 และต้องตั้งงบชดเชยให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) คือ 3.5 หมื่นล้านบาทในปี 2565

 

2.มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย (มาตรการลดค่าธรรมเนียมฯ) เพื่อสนับสนุน และบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยใหม่เป็นของตนเอง รวมถึง ช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเชื่อมโยงกับการจ้างงาน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยลดค่าธรรมเนียมการโอนจาก 2% ลงเหลือ 0.01% และลดค่าธรรมเนียมการจำนองจาก 1% ลงเหลือ 0.01% เฉพาะการโอน และจดจำนองในคราวเดียวกัน สำหรับที่อยู่อาศัยใหม่ ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ลงประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษาถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยรัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 5.6 พันล้านบาท

 

3.การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม (การขยายเวลายื่นแบบฯ) เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้ และผู้ประกอบการ โดยขยายเวลาการยื่น และชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3 เดือน จากเดิมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เฉพาะการยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต และขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ และการนำส่งหรือชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับภาษีของเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2564 ที่ต้องยื่นแบบ นำส่ง หรือชำระ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยขยายเวลาออกไปเป็นภายในวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆ เฉพาะการยื่นแบบอินเตอร์เน็ต