รีเซต

ราชกิจจาฯ ประกาศฐานะการเงินไทย พบขาดทุนสะสม 1.069 ล้านล้านบาท

ราชกิจจาฯ ประกาศฐานะการเงินไทย พบขาดทุนสะสม 1.069 ล้านล้านบาท
ข่าวสด
21 พฤษภาคม 2564 ( 09:14 )
372
ราชกิจจาฯ ประกาศฐานะการเงินไทย พบขาดทุนสะสม 1.069 ล้านล้านบาท

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร เพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ ของธนาคารแห่งประเทศไทยทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร รวมจํานวน 3 สัปดาห์

 

 

ได้แก่ งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564 งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ.2564 และงวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โดยขาดทุนสะสม 1,069,366,246,596 บาท แนบท้ายประกาศนี้ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2564 กุลยา ตันติเตมิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง