รีเซต

วุฒิสภา ผ่าน ร่างกม.เลือกตั้งท้องถิ่น ไฟเขียว นักการเมือง-ส.ส. ช่วยหาเสียงได้

วุฒิสภา ผ่าน ร่างกม.เลือกตั้งท้องถิ่น ไฟเขียว นักการเมือง-ส.ส. ช่วยหาเสียงได้
มติชน
20 ธันวาคม 2565 ( 12:55 )
56
วุฒิสภา ผ่าน ร่างกม.เลือกตั้งท้องถิ่น ไฟเขียว นักการเมือง-ส.ส. ช่วยหาเสียงได้

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 ธันวาคม ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่…) พ.ศ… หลังจากที่กรรมาธิการฯ ซึ่งมีพล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว. เป็นประธานกมธ. โดย ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวมีข้อเสนอให้แก้ไขเพียงมาตราเดียว คือ การเปิดช่องให้ ข้าราชการการเมือง ส.ส. สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้ ทั้งนี้ กมธ.ของวุฒิสภาได้แก้ไขโดยตัดวรรคแรกที่บัญญัติชัดเจนให้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้ และแก้ไข ขยายให้สิทธิ์ ส.ว. ช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้ด้วย นอกจากข้าราชการการเมือง ส.ส. สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรรัฐ สามารถช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้

ทั้งนี้ ในการอภิปรายของ ส.ว. พบว่าเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย โดยเฉพาะประเด็นการขยายสิทธิให้ส.ว. ร่วมหาเสียงเลือกตั้งได้ เพราะอาจจะขัดต่อเจตนารมณ์ของกติกาทางการเมืองที่ให้ ส.ว. เป็นกลางทางการเมือง และอาจทำให้มีปัญหาต่อผู้บังคับใช้กฎหมาย นอกจากนั้นยังท้วงติงต่อการตัดวรรคแรกออกไป ซึ่งกมธ.ให้เหตุผลว่าเมื่อไม่เขียนห้ามย่อมทำได้ แต่ในลักษณะของกฎหมายอาจทำให้เกิดการตีความและเป็นปัญหา ได ทำให้ พล.อ.เลิศรัตน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยเห็นถึงข้อกังวลของส.ว.ที่ท้วงติง จึงขอเวลาหารือกับกมธ.เพื่อแก้ไข ทำให้นายพรเพชร สั่งพักการประชุม 10 นาที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่กมธ. หารือแล้วเสร็จได้แจ้งกับที่ประชุม ว่า ขอกลับไปใช้เนื้อหาเดิมที่ผ่านการเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ พล.อ.เลิศรัตน์ ชี้แจงว่า กรณีที่มีส.ว.สงวนคำแปรญัตติให้นำถ้อยคำ ว่า หากพบการกระทำที่กลั่นแล้งผู้สมัครหรือดำเนินการใดๆเป็นคุณหรือโทษกับผู้สมัครนั้น คืนมา กมธ.ไม่เห็นด้วย เพราะในเนื้อหาบัญญัติข้อห้ามการกระทำที่อาจเป็นการกลั่นแกล้งกันไว้ ซึ่งตามความหมายในพจนานุกรม ระบุว่าเป็นการกระทำร้าย ซึ่งหมายถึงการกระทำที่เป็นโทษ

จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติชี้ขาดในมาตราดังกล่าว โดยเสียงข้างมาก 145 เสียง เห็นด้วยกับกมธ. จากนั้นได้ผ่านวาระสองและได้ลงมติในวาระสามว่าจะเห็นชอบกับร่างพ.ร.บ.ฯทั้งฉบับหรือไม่ ผลปรากฎว่าเสียงข้างมาก 157 เสียงเห็นชอบ 12 เสียงไม่เห็นชอบ และ งดออกเสียง 18 เสียง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าร่างพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่…) พ.ศ… ที่ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภา โดยไม่มีการแก้ไขไปจากร่างที่สภาฯเห็นชอบ ทำให้ในขั้นตอนต่อไปจะดำเนินการแจ้งให้สภาฯ ทราบและดำเนินการประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง