ชุมพรเฝ้าระวัง “ล้งทุเรียน” หวั่นเป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิดจากภาคตะวันออก

ชุมพรเฝ้าระวัง “ล้งทุเรียน” หวั่นเป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิดจากภาคตะวันออก
มติชน
12 พฤษภาคม 2564 ( 13:13 )
42
ชุมพรเฝ้าระวัง “ล้งทุเรียน” หวั่นเป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิดจากภาคตะวันออก

 

ข่าววันนี้ 11 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) จังหวัดชุมพร นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพร เพื่อติดตามสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ทั้งระดับประเทศและระดับจังหวัดชุมพร พร้อมทั้งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคโควิด -19 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

 

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 จังหวัดชุมพรมีผู้ป่วยโควิด-19 สะสม จำนวน 85 ราย รักษาหายแล้ว 18 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 66 ราย ทุกคนได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด สำหรับกลุ่มเสี่ยงทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เข้าสอบสวนโรคและติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงทุกกลุ่ม พร้อมให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด

 

 

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาในเรื่องที่ต้องควรระวังและติดตามอย่างใกล้ชิดคือกลุ่มคนนอกพื้นที่จังหวัดชุมพร ได้แก่กลุ่มคนหรือแรงงานในกลุ่มล้งทุเรียน (สถานที่รวบรวมผลผลิตทุเรียน) ที่กำลังจะเดินทางมายังจังหวัดชุมพรหรือกลุ่มคนชุมพรที่ไปทำประกอบการล้งทุเรียนอยู่ที่จังหวัดทางภาคตะวันออก และกำลังจะเดินทางกลับมา เพื่อมารับซื้อทุเรียนที่กำลังอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตในขณะนี้ ซึ่งจังหวัดทางภาคตะวันออกพบการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เป็นจำนวนมาก ประกอบกับจังหวัดข้างเคียง และจังหวัดภาคใต้ตอนบน มีจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคโควิด -19 ในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะมาตรการกักตัว 14 วันของบุคคลที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่จังหวัดชุมพร พร้อมสแกน QR Code SaveChumphon เพื่อกรอกข้อมูล ร่วมถึงมาตรการส่วนบุคคล และมาตรการครัวเรือน ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ส่วนเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ป้องกัน ควบคุม โรคโควิด -19 ที่กระทรวงสาธารณสุข เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ระยะแรกให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งรัฐและเอกชน และประชาชนกลุ่มเสี่ยง

 

 

สำหรับระยะต่อไปที่กำลังเปิดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” เพื่อจองรับ วัน เวลา การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่จะเริ่มฉีดตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564 สำหรับระยะที่ 2 คือกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค และในเดือนสิงหาคม 2564 จะเริ่มฉีดวัคซีนระยะที่ 3 ในกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี ซึ่งขณะนี้จังหวัดชุมพร มีผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” แล้วประมาณ 8 พันราย จึงต้องเร่งทำความเข้าใจในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง