รีเซต

‘บิ๊กป้อม’ กำชับ กพร.ปช.นำนโยบายรวมไทยสร้างชาติ เร่งสร้างอาชีพช่วยคนว่างงาน ช่วงการระบาดโควิด-19

‘บิ๊กป้อม’ กำชับ กพร.ปช.นำนโยบายรวมไทยสร้างชาติ เร่งสร้างอาชีพช่วยคนว่างงาน ช่วงการระบาดโควิด-19
มติชน
7 มกราคม 2564 ( 11:12 )
41
‘บิ๊กป้อม’ กำชับ กพร.ปช.นำนโยบายรวมไทยสร้างชาติ เร่งสร้างอาชีพช่วยคนว่างงาน ช่วงการระบาดโควิด-19

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคอนเฟอเรนซ์ คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นรองประธาน ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นฝ่ายเลขานุการฯ

 

 

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า นโยบายรวมไทยสร้างชาติ เป็นแนวทางการพัฒนาประเทศที่รัฐบาลมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสและผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน ทุกระดับของสังคมมาร่วมกันวางแผนและทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวผ่านวิกฤตทั้งจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ตลอดจนวิกฤตเศรษฐกิจที่ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหนัก รัฐบาลเล็งเห็นถึงทิศทางการพัฒนากำลังแรงงานในช่วงวิฤตนี้ จึงใช้กลไกการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ ที่มีองค์ประกอบมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกันบูรณาการและวางแผนการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อความเป็นเอกภาพในการพัฒนาแรงงาน ลดความซ้ำซ้อนและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้แรงงานมีความรู้และทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานให้แรงงานไทยสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยต่อไป ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง

 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) รายงานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ และที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ พ.ศ. …..ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S – curve
ร่างคำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ และร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตลอดจนการส่งเสริมให้สถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 และการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนของประเทศรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S – curve และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ปี 2564 – 2565

 

พลเอกประวิตร กล่าวต่อว่า ขอให้กระทรวงแรงงาน จัดให้มีการบูรณาการ การพัฒนากำลังคนของประเทศร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ภายใต้การกำกับดูแล ของคณะกรรมการ พัฒนาแรงงาน และประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) เพื่อให้การพัฒนากำลังคนของประเทศ มีความเป็นเอกภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง