รีเซต

ผู้ว่าฯนนท์ ประกาศจำกัดเวลาเปิด-ปิด ร้านสถานบริการ ผับ บาร์ ห้ามขาย-ดื่มเหล้า ตั้งแต่4ทุ่ม

ผู้ว่าฯนนท์ ประกาศจำกัดเวลาเปิด-ปิด ร้านสถานบริการ ผับ บาร์ ห้ามขาย-ดื่มเหล้า ตั้งแต่4ทุ่ม
มติชน
24 ธันวาคม 2563 ( 22:59 )
31
ผู้ว่าฯนนท์ ประกาศจำกัดเวลาเปิด-ปิด ร้านสถานบริการ ผับ บาร์ ห้ามขาย-ดื่มเหล้า ตั้งแต่4ทุ่ม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ออกคำสั่ง

คำสั่งที่ 3780/2563   เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒๐)

ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวและกำหนดมาตรการฝาระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ภายใต้ข้อกำหนด ออกความตามความในมาตรา ๙ แห่พระรชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

ตามที่จังหวัดนนทบุรี ได้มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรี รวม ๑๙ ฉบับ ที่สั่งให้ปิดสถานที่บางแห่ง

ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ไว้เป็นการชั่วคราว รวมถึงมีการผ่อนปรนคำสั่งสถานที่เป็นการชั่วคราวบางส่วน

เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายของชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

2019 หรือโรคโควิด-19 ไปแล้ว แต่ปรากฏว่าพบผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดมากกว่า ๑๐ ราย และมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จังหวัดนนทบุรีเป็นพื้นที่ควบคุม

ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดมีให้กระจายไปในวงกว้าง อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ และ ๓๕ (ค) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ

พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๑ ๒ ๕ และ ๗ (๑) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการ

บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับ

ประกาศ เรื่อง การยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

(คราวที่ ๘) ฉบับลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ และมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ ๑๖/0๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยความห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ตามมติที่ประชุม

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖ต จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ปิดสถานศึกษาทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกระบบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถาบันกวดวิชา โดยให้พิจรณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนป็นแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

ข้อ ๒ จำกัดเวลาเปิด-ปิด และกำหนดเงื่อนไขการจัดกิจกรรมในสถานประกอบการ

บางประเภท ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๒.๑ สถานประกอบการที่อยู่ภายใต้การควบคุม มีดังนี้

(๑) ภัตตาคาร สวนอาหาร ห้องอาหารในโรงแรม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป

ศูนย์อาหาร โรงอาหาร

(๒) บ่อตกปลา บ่อตกก้ง

(๓) สถานบริการอาบ อบ นวด โรงน้ำชา

(๔) สถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ

รวมถึงสถานที่ซึ่งงเน้นการขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้ สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อดื่มกินในสถานที่นั้น

๒.๒ เวลาเปิด-ปิด และเงื่อนไขการจัดกิจกรรมของสถานประกอบการตามข้อ ๒.๑ มีดังนี้

(๑)ห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงห้ามบริโภค

ในสถานประกอบการ ฯลๆ ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น. ถึง 0๕.๐๐ น. ของวันถัดไป

() ห้ามจัดการแสดงหรือเล่นดนตรีสด ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น. จนถึงเวลาปิด

สถานประกอบการ ฯลๆ

(๓) ให้ปิดสถานประกอบการ ฯลๆ ในเวลา ๐๐.๐๐ น. ถึง 0๕ .๐๐ น. ของวันถัดไป

ข้อ ๓ ห้ามแรงานต่งด้าวเคลื่อนย้ายเข้า-ออก จากพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ข้อ ๔ การจัดกิจกรรมฉลอปีใหม่และกิจกรรมวันเด็ก ให้งดจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ

แต่ผ่อนผันให้จัดกิจกรม หรือกิกรรมที่มีฉพาะผู้ที่รู้จักคุ้นเคยได้ หรือพิจรณาจัดกิจกรรมแบบออนไลน์

ข้อ ๕ กำหนดมาตรการเฝ้ระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ดังนี้

(๑) ให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค อาทิ สวมหน้ากากอนามัย

๑๐๐% เน้นการทำความสะอาดมือ สถานที่ หรืออุปกรณ์ที่สัผัสบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือหลีกเลี่ยง

การเข้าไปยังสถานที่ที่มีจำนวนมาก รวมทั้งมีการติดตั้ง Application หมอชนะ ตามความเหมาะสม

เพิ่มเติมจากการใช้ Application ไทยชนะ เป็นต้น

(๒) สถานประกอบการและโรงงานที่ยังคงเปิดดำเนินการ ให้เน้นมาตรการป้องกันโรค

ทั้งในบริเวณโรงงานและที่พักคนงาน หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ทางศูนย์บริหารสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโคติดเชื้อไวรัสโคโน 2019 (โควิด 19) กำหนด จังหวัดจะพิจารณาให้หยุดดำเนินการ

(๓) ให้ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคอกชนฝาระวังการลักลอบเข้ามาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด

หากพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

(๔) ให้ภาครัฐและภาคเอกชนใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) สำหรับ

บุคคลที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด

(๕) ขอความร่วมมืองดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก

(๖) ขอความร่วมมือโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุกำหนดมาตรการงดเยี่ยม

(๗) กรณีบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากเป็นผู้สัผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน หรือ

เดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุด สามาถข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน

ที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

สำหรับสถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายให้ดำเนินกิจกรรมได้ ตามความสมัครใจและพร้อม  ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไขและมาตรการที่ทางภาครัฐกำหนด ทั้งตามคำสั่งของจังหวัดนนทบุรี และคำสั่งของ  ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้ยังคงถือปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้ไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง

ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติรชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่วต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖ต

(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง