รีเซต

ครม. รับทราบผลสัมฤทธิ์ Work From Home ของส่วนราชการ

ครม. รับทราบผลสัมฤทธิ์ Work From Home ของส่วนราชการ
TNN ช่อง16
19 พฤษภาคม 2563 ( 13:49 )
72
1
ครม. รับทราบผลสัมฤทธิ์ Work From Home ของส่วนราชการ

 วันนี้ (19พ.ค.63) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ. ได้เสนอรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 1  (สรุปข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) โดยพบว่า ทั้ง 140 ส่วนราชการมีการมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งซึ่งครบร้อยละ 100 โดย 74 ส่วนราชการ (ร้อยละ 53) กำหนดให้ร้อยละ 50 ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ในหลายรูปแบบต่างๆ เช่น การทำงานที่บ้านสลับกับมาทำงานที่ส่วนราชการ  ในส่วนการเหลื่อมเวลาทำงานใน

สถานที่ตั้งของส่วนราชการนั้น พบว่ามีการเลือกใช้การเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 07.30 – 15.30 น.  เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือเวลา 06.00 – 14.00 น. เวลา 14.00 – 22.00 น. เวลา 22.00 – 06.00 น. เช่น กรมประมง กรมทางหลวง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังคงมีส่วนราชการมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทำงานในสถานที่ตั้งตามวันเวลาปกติ ในงานที่มีความจำเป็น เช่น งานให้บริการประชาชน งานรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล งานตามนโยบายเร่งด่วนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมทั้งบางตำแหน่ง เช่น ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนัก/กอง เป็นต้น

ทั้งนี้ ยังพบว่าได้มีการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการทำงาน อาทิ การลงเวลาผ่านระบบออนไลน์ การประสานงานผ่าน Application LINE Zoom  Microsoft Team  Cisco Webex และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม หลายที่ยังคงข้อจำกัด ทั้งขาดอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน  สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งเจ้าหน้าที่ขาดความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน และงานบางประเภทไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้ เช่น งานให้บริการประชาชน งานรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล งานในห้องปฏิบัติการ งานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน งานความลับ เป็นต้น 

สำนักงาน ก.พ. จึงได้เสนอแนะการปฏิบัติงานใน-นอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ได้แก่ การจัดให้มีอุปกรณ์หรือการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่บ้าน เช่น ค่าอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ต้องมีการป้องกันและรักษาความปลอดภัยด้านสุขภาพและชีวิตให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการในสถานที่ตั้งอย่างเหมาะสม เช่น จุดคัดกรองโดยมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ และเตรียมน้ำยาล้างมือฆ่าเชื้อโรค กำหนดระยะห่างของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น  โดยหัวใจสำคัญของการบริหารที่ส่วนราชการยังคงเน้นประสิทธิภาพในการทำงานทั้งในและนอกสถานที่ตั้ง ให้บรรลุผลตามเป้าหมายและคุณภาพของการทำงานและการให้บริการต้องไม่ลดลง

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวที่เกี่ยวข้อง