ข่าวบิดเบือน! ปิดทางด่วน 14 วัน ตั้งแต่เวลา 3 ทุ่มถึงตี 4

ข่าวบิดเบือน! ปิดทางด่วน 14 วัน ตั้งแต่เวลา 3 ทุ่มถึงตี 4
TNN ช่อง16
14 กรกฎาคม 2564 ( 16:38 )
61
ข่าวบิดเบือน! ปิดทางด่วน 14 วัน ตั้งแต่เวลา 3 ทุ่มถึงตี 4

วันนี้ (14 ก.ค.64) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย Anti-Fake News Center Thailand โพสต์ข้อความระบุว่า ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง ปิดทางด่วน 14 วัน ตั้งแต่เวลา 3 ทุ่ม - ตี 4 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น "เป็นข้อมูลบิดเบือน"

จากที่มีการแชร์ภาพที่มีข้อความว่า “ปิดทางด่วน 14 วัน ตั้งแต่เวลา 3 ทุ่ม - ตี 4” เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 - 25 ก.ค. 64 นั้น การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าวเป็นเนื้อหาที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริง ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด เนื่องจากเป็นการจำกัดการให้บริการทางพิเศษทุกด่านฯ ทุกสายทาง ไม่ใช่การปิดทางด่วน เพราะรถที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดยังคงสามารถเดินทางได้ ซึ่ง 5 กลุ่มยกเว้นออกนอกเคหสถานในพื้นที่ 10 จังหวัดตามกฎหมาย ประกอบด้วย

5 กลุ่มยกเว้น ออกนอกเคหสถานในพื้นที่ 10 จังหวัดตามกฎหมาย

1. การสาธารณสุข ได้แก่ ผู้ป่วยหรือผู้มีความจำเป็นต้องพบแพทย์หรือเข้ารับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งผู้ดูแลบุคคลดังกล่าว แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติงานในการให้บริการด้านสาธารณสุข

2. การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ สินค้าเพื่อการส่งออกหรือนำเข้า

3. การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานขนส่งสาธารณะ ผู้ขนส่งและผู้เดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยานหรือสถานีขนส่ง ผู้ขนส่งและประชาชนที่เดินทางไปยังที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว หรือระบบแยกกักเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชั้นแรก ผู้โดยสารและผู้เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในห้วงเวลาดังกล่าว

4. การให้บริการหรืออำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ ผู้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง หรือผู้ประสบภัย ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและอาหาร ผู้บริการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค  ระบบระบายน้ำ ระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ผู้จัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ผู้บริการซ่อมแซมและปรับปรุงโครงข่ายและอุปกรณ์ในการสื่อสารโทรคมนาคม ผู้บริการงานช่วยเหลือกู้ภัยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ผู้บริการด้านธนาคาร  ตลาดทุน  การประกันภัย  ผู้จำเป็นต้องดำเนินงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ  หรือต้องติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่

5. การประกอบอาชีพที่จำเป็น ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานตามรอบเวลา กะ หรือการทำงานตามผลัดเปลี่ยนเวรยาม หรือตามเวลาที่กำหนดไว้ตามปกติของทางราชการและเอกชน การทำงานในโรงงาน งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา หรืองานเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานได้ งานดูแลรักษาความปลอดภัย งานด้านเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ หรือการตรวจรักษาสัตว์

ดังนั้น ข้อมูลและภาพที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน จึงขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.exat.co.th

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3xE2j0n

ข่าวที่เกี่ยวข้อง