รีเซต

ไม่ไปเลือกตั้ง อบจ. อย่าลืมแจ้งเหตุ ภายใน 27 ธ.ค.นี้ ก่อนถูกตัดสิทธิ 2 ปี

ไม่ไปเลือกตั้ง อบจ. อย่าลืมแจ้งเหตุ ภายใน 27 ธ.ค.นี้ ก่อนถูกตัดสิทธิ 2 ปี
มติชน
21 ธันวาคม 2563 ( 15:10 )
74
ไม่ไปเลือกตั้ง อบจ. อย่าลืมแจ้งเหตุ ภายใน 27 ธ.ค.นี้ ก่อนถูกตัดสิทธิ 2 ปี

เสร็จสิ้นแล้ว สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยหลายคนอาจพลาดการเลือกตั้ง ไม่ได้ไปใช้สิทธิ ซึ่งหากไม่แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิได้ อาจถูกจำกัดสิทธิ 2 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง ในการสมัครรับเลือกเป็นส.ส. , ส.ว. สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น

 

โดยระยะเวลาถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากเลือกตั้งครั้งต่อไป ก็จะให้กำหนดเวลาการจำกัดสิทธินั้นสิ้นสุดลง

 

สำหรับเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้นั้น ได้แก่

 

1.มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
2.เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
3.เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
4.เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
5.มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
6.ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
7.มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต. กำหนด

 

กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้

 

หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ ดังนี้

 

1.สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
2.สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
3.เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
4.ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
5.ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น

 

โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง (วันที่ 13 – 19 ธันวาคม 2563) หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (วันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2563) สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

กกต.เตือนคนไม่ไปใช้สิทธิเลือก อบจ. ถูกจำกัดสิทธิ 2 ปี แนะแจ้งเหตุจำเป็นก่อน 27 ธ.ค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง