รีเซต

ลิเกโคราชเฮ! กก.โรคติดต่อผ่อนปรนให้แสดงได้ แต่ต้องมีมาตรการเข้ม นักแสดงต้องสวมหน้ากากตลอด

ลิเกโคราชเฮ! กก.โรคติดต่อผ่อนปรนให้แสดงได้ แต่ต้องมีมาตรการเข้ม นักแสดงต้องสวมหน้ากากตลอด
มติชน
6 กุมภาพันธ์ 2565 ( 15:17 )
74
ลิเกโคราชเฮ! กก.โรคติดต่อผ่อนปรนให้แสดงได้ แต่ต้องมีมาตรการเข้ม นักแสดงต้องสวมหน้ากากตลอด

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า กรณีได้รับข้อร้องเรียนจากกลุ่มศิลปินคณะลิเกโคราชซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพการแสดงลิเกได้ คณะกรรมการ ฯ เล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนจึงเห็นสมควรประกาศคำแนะนำสำหรับการจัดแสดงลิเกในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดตามมาตรการสาธารณสุข

ข้อ 1.การจัดแสดงลิเกเป็นพื้นที่เปิดโล่งและต้องดำเนินการดังนี้ 1.1 ผู้จัดการแสดงลิเกต้องแจ้งการจัดงานต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลสถานที่จัดงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน เพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ให้คำแนะนำมาตรการป้องกันโรคต่อผู้จัดงาน หาก ศปก.อำเภอ เห็นจำนวนผู้เข้าชมลิเกในพื้นที่แสดงลิเกมากกว่า 200 คน ให้รายงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม 1.2 ให้ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุขในพื้นที่ออกตรวจพื้นที่จัดการแสดงเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโดยเร็ว 1.3 ผู้จัดการแสดงต้องกำหนดขอบเขตของพื้นที่จัดการแสดงอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องกำหนดจุดเข้า-ออกของพื้นที่ทำการแสดง ต้องมีจุดคัดกรองและตรวจวัดไข้ผู้เข้าชมการแสดงทุกคน 1.4 ผู้จัดการแสดงต้องจัดให้ผู้เข้าชมการแสดงทุกคนลงทะเบียนเข้าและออกจากพื้นที่จัดการแสดงตลอดระยะเวลาจัดงาน โดยใช้สมุดบันทึกทำการบันทึก ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ตามความเป็นจริงหรืออาจใช้แอฟพลิเคชั่น “ไทยชนะ” แทนการลงทะเบียน 1.5 ผู้จัดการแสดงต้องจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่บริเวณจุดเข้า-ออกของพื้นที่จัดการแสดงตลอดจนจุดต่าง ๆ รอบพื้นที่อย่างพอเพียง 1.6 ผู้จัดการแสดง นักแสดงและผู้เข้าชมการแสดง ต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 1.7 ไม่อนุญาตให้มีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในพื้นที่จัดการแสดง 1.8 ผู้จัดการแสดง นักแสดง นักคนตรี จะต้องได้รับการดวัคซีนป้องกันโรค มาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 เข็ม 1.9 ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดภายในบริเวณจัดงาน 1.10 ผู้จัดงานต้องประชาสัมพันธ์และจัดให้ผู้เข้าร่วมงานเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร 1.10 อนุญาตให้ทำการแสดงได้จนถึงเวลา 02.00 นาฬิกา เท่านั้น

ข้อ 2. การจัดแสดงลิเกที่เป็นอาคารหรือมีการกั้นวิก ให้ดำเนินการตามข้อ 1 รวมทั้งต้องได้รับการประเมินจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ว่าสามารถจัดงานได้พร้อมทั้งระบุจำนวนผู้เข้าชมการแสดงว่าจะสามารถเข้าชมได้เป็นจำนวนเท่าใด

ข้อ 3 มาตรการสำหรับผู้จัดการแสดงลิเก นักแสดงลิเก นักดนตรีประกอบการแสดงลิเก อย่างน้อยต้องดำเนินการดังนี้ 3.1 ในแต่ละวันก่อนการแสดงลิเก ผู้จัดการแสดงลิเกต้องติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อให้ทำการตรวจคัดกรองโรคให้กับผู้เกี่ยวข้องกับประกอบการแสดงลิเกล่วงหน้าภายใน 2 ชั่วโมงก่อนการแสดง
3.2 นักแสดงลิเก นักดนตรีต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ทำการแสดง เว้นแต่เป็นนักดนตรีประเภทเครื่องเป่า อนุญาตให้ถอดหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยได้ทั้งนี้นักดนตรีทุกคนต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอื่นไม่น้อยกว่า 1 เมตร 3.3 เวทีสำหรับการแสดงต้องมีระยะห่างกับผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 3 เมตร 3.4 ห้ามมิให้มีการสัมผัสกันระหว่างนักแสดงกับผู้เข้าชมโดยเด็ดขาด 3.5 กรณีผู้เข้าชมการแสดงต้องการมอบรางวัลให้กับนักแสดง ให้ผู้เข้าชมนั้นนำรางวัลไปใส่ภาชนะที่ผู้จัดการแสดงเตรียมไว้ด้านหน้าเวทีเท่านั้น

ข้อ 4 มาตรการสำหรับผู้เข้าชมการแสดงลิเกอย่างน้อยต้องดำเนินการดังนี้ 4.1 ผู้เข้าชมการแสดงต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่รับชมการแสดง 4.2 ผู้เข้าชมการแสดงต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ตลอดเวลาที่รับชมการแสดง 4.3 ห้ามผู้เข้าชมการแสดงทำการรวมกลุ่มกันระหว่างรับชมการแสดงโดยเด็ดขาด 4.4 ขอให้ผู้เข้าชมการแสดงงดการรับประทนอาหารหรือเครื่องดื่มขณะรับชมการแสดง

ข้อ 5 ให้ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทำการสังเกตการณ์ระหว่างการจัดงาน เพื่อตรวจสอบ กำกับ ให้ผู้จัดการแสดง ผู้เข้าชม ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้อย่างเคร่งครัด หากพบว่าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้แล้วให้สั่งยุติการแสดงทันที

ข้อ 6 ผู้จัดการแสดง นักแสดง นักคนตรี ผู้เข้าชมการแสดง ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตามข้อ 5 เข้าตรวจสอบ สั่งการใด ๆ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปตามคำแนะนำนี้ และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำคำสั่งของเจ้าหน้าที่ตามข้อ 5 โดยเคร่งครัด

ด้านนายวันเฉลิม คล่องแคล้ว หัวหน้าคณะลิเกโคราช “พระเอกวันเฉลิม” ซึ่งเป็นผู้แทนศิลปินคณะลิเกและเป็นผู้ยื่นหนังสือร้องเรียน กล่าวว่า พวกเราชาวคณะลิเกในพื้นที่ จ.นครราชสีมา กราบขอบพระคุณ ความเมตตาและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการโรคติดต่อและผู้เกี่ยวข้องที่เล็งเห็นความสำคัญของศิลปิน ช่วยเหลือแก้ปัญหาในสถานการณ์คับขันให้พวกเราได้มีโอกาสประกอบอาชีพต่อไป กราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่ทุกๆพื้นที่ๆเห็นความสำคัญของศิลปินศิลปะลิเกโคราชในนามของนักแสดงลิเกโคราชทุกคนขอขอบพระคุณในความเมตตาและวิสัยทัศอันกว้างไกลของท่านผู้ว่าวิเชียร จันทรโณทัย ช่วยแก้ปัญหาในสถานการณ์นี้ได้อย่างเข้าใจเข้าถึงเป็นที่สุด กราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงพร้อมทั้งทุกๆหน่วยงานและพี่ๆนักข่าวที่ช่วยผลักดันให้เห็นผลจนสำเร็จได้ครั้งนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง