รีเซต

สั่งปิดเกาะภูเก็ต 100% ห้ามเข้า-ออกทุกเส้นทาง ผู้ว่าฯชงกพท.ปิดสนามบิน ดีเดย์10เม.ย.

สั่งปิดเกาะภูเก็ต 100% ห้ามเข้า-ออกทุกเส้นทาง ผู้ว่าฯชงกพท.ปิดสนามบิน ดีเดย์10เม.ย.
มติชน
30 มีนาคม 2563 ( 20:16 )
172
สั่งปิดเกาะภูเก็ต 100% ห้ามเข้า-ออกทุกเส้นทาง ผู้ว่าฯชงกพท.ปิดสนามบิน ดีเดย์10เม.ย.

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการปิดทางเข้า – ออกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ระบุว่า ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การติดเชื้อและการแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติโดยเร็ว และไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงมากยิ่งขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จ.ภูเก็ต ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่1) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 จึงกำหนดมาตรการปิดช่องทางเข้า – ออก พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในการใช้ยานพาหนะหรือพาหนะอื่นใด และบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในช่องทางบกและทางน้ำ ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันที่ 30 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายนจนกว่าจะประกาศเป็นอย่างอื่น

สำหรับช่องทางอากาศ กำหนดให้ปิดท่าอากาศยานจ.ภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 00.01น.ของวันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยให้แจ้งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ทราบเพื่อเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนล่วงหน้า 7 วัน

เพื่อเป็นการเตรียมการรับสถานการณ์อันเกิดจากการบังคับใช้มาตรการปิดทางเข้า – ออกช่องทางอากาศ จึงขอประสานได้พิจารณาเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ เพื่อไม่ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว หรือส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบตามความเป็นและเร่งด่วนในการบังคับใช้มาตรการดังกล่าว
จึงขอประสานได้พิจารณาเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ เพื่อไม่ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว หรือส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบตามความจำเป็นและเร่งด่วนในการบังคับใช้มาตรการดังกล่ว ทั้งนี้ผลการพิจารณาดำเนินการเป็นประการใด โปรดแจ้งให้จ.ภูเก็ตทราบโดยเร่งด่วน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง