TrueID

"ครม." ไฟเขียวแต่งตั้งทูต 5 ทูต-ปธ.บอร์ดยางคนใหม่

"ครม." ไฟเขียวแต่งตั้งทูต 5 ทูต-ปธ.บอร์ดยางคนใหม่
มติชน
30 พฤศจิกายน 2564 ( 15:11 )
19
"ครม." ไฟเขียวแต่งตั้งทูต 5 ทูต-ปธ.บอร์ดยางคนใหม่

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติเห็นชอบ แต่งตั้ง1.แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 42 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 จำนวน 2 ราย คือ 1. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ 2.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน64 เป็นต้นไป

 

2.แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 5 ราย เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 1. นายธนา เวสโกสิทธิ์ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 2.นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 3. นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ อธิบดีกรมพิธีการทูต ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส 4. นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ฮังการี ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพิธีการทูต 5.นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ สาธารณรัฐเซเนกัล ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ฮังการี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 

3.แต่งตั้ง นายกุลเดช พัวพัฒนกุล เป็นประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 64 เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

 

4.แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร รวม 9 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 ดังนี้ 1. นายวรรณา สถาอานันท์ เป็นประธานกรรมการ 2.นายสุเนตร ชุตินธรานนท์ 3.น.ส.บุษบา จิราธิวัฒน์ 4.นายจักรพันธ์ วิสาสินีกุล 5.นายเสมอชัย พูลสุวรรณ 6. นายยศ สันตสมบัติ 7. นายอานันท์ นาคคง 8. นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย และ 9. นายทวีป ฤทธินภากร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 64 เป็นต้นไป

 

5. ครม.เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นางรัตนา จงสุทธนามณี เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง