รีเซต

มติที่ประชุมวุฒิสภา เห็นชอบ 'อิสสรีย์' ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

มติที่ประชุมวุฒิสภา เห็นชอบ 'อิสสรีย์' ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
มติชน
16 กุมภาพันธ์ 2564 ( 14:55 )
77
มติที่ประชุมวุฒิสภา เห็นชอบ 'อิสสรีย์' ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่รัฐสภา ที่ประชุมวุฒิสภาลงคะแนนให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน (ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560) ดังนี้


1.นายกุลกุมุท สิงหรา ณ อยุธยา ให้ความเห็นชอบ 32 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 150 เสียง ไม่ออกเสียง 30 เสียง
2.รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ให้ความเห็นชอบ 181 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 18 เสียง ไม่ออกเสียง 13 เสียง

 

ผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา (คือ ไม่น้อยกว่า 125 คะแนน) จึงเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

ส่วน นายกุลกุมุท สิงหรา ณ อยุธยา ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา (น้อยกว่า 125 คะแนน) จึงเป็นผู้ไม่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง